DSL:n liittokokous 14.5.

Bannerissa vihreällä taustalla valkoinen teksti 'DSL:n liittokokous 2022' sekä DSL:n valkoinen logo.

Demokraattinen Sivistysliitto ry:n varsinainen liittokokous pidetään lauantaina 14. toukokuuta 2022 klo 14 alkaen Jyväskylässä Sepänkeskuksessa, os. Kyllikinkatu 1

Liittokokouksessa käsitellään sääntöjen 9§:n mukaiset asiat sekä kokoukselle mahdollisesti tehdyt aloitteet. Sääntöjen mukaan varsinaisen liittokokouksen tehtävänä on:

a) käsitellä kertomukset edellisten kalenterivuosien toiminnasta
b) käsitellä tilinpäätökset ja tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien lausunnot edellisiltä kaIenterivuosilta
c) päättää tilinpäätösten vahvistamisesta ja tili -ja vastuuvapauden myöntämisestä
liittotoimikunnalle
d) päättää toimintaohjelma seuraavalle toimintakaudelle
e) päättää toiminnan taloudelliset perusteet
f) päättää jäsenmaksun suuruus
g) päättää liittotoimikunnan jäsenten lukumäärä
h) valita liittotoimikunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi sekä muut liittotoimikunnan jäsenet
i) valita kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt
j) päättää muista kokouskutsussa mainituista asioista

Esityksiä varsinaiselle liittokokoukselle saavat tehdä liittotoimikunta, jäsenet ja liiton piirijärjestöt.
Varsinaisessa liittokokouksessa käsiteltäväksi tarkoitetut asiat on esitettävä kirjallisesti
liittotoimikunnalle vähintään kuukautta ennen kokousta.

Jokaisella liiton jäsenellä on oikeus valita liittokokoukseen yksi edustaja jokaista alkavaa 1000
henkilöjäsentä kohden, joista on suoritettu liitolle sääntöjen edellyttämä jäsenmaksu, kuitenkin
enintään 10 edustajaa. Jäsenmaksu tulee olla suoritettuna kuluneelta toimintakaudelta 2021-2022
viimeistään 30.4.2022 mennessä. Jäsenet, joilla ei ole henkilöjäseniä, saavat valita yhden edustajan. Kukin jäsen voi valita saman määrän varaedustajia kuin varsinaisia edustajia. Jokaisella jäsenen edustajalla on kokouksessa yksi ääni. Jokainen liiton paikallis- ja piirijärjestö voi valita liittokokoukseen kaksi varsinaista ja kaksi varaedustajaa. Liiton paikallis-ja piirijärjestöjen edustajilla on puhe- ja esitysoikeus liittokokouksessa.

Edustajien matkakulut korvataan matkakorvaushakemusta ja tositteita vastaan pankkitilille.
Käytännön järjestelyjen vuoksi edustajien valtakirjat ja yhteystiedot pyydetään ilmoittamaan liiton toimistoon (sähköpostilla: dsl@desili.fi tai postitse: Viljatie 4 B 3. kerros, 00700 Helsinki) 30.4.2022 mennessä.

Ennen kokousta klo 11-13 järjestetään samassa paikassa kehittämisseminaari, johon myös pyydetään ilmoittautumaan 30.4. mennessä.