DSL:n säännöt

DEMOKRAATTINEN SIVISTYSLIITTO –
DEMOKRATISKA BILDNINGSFÖRBUNDET

SÄÄNNÖT            

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

1 §.

Yhdistyksen nimi on Demokraattinen Sivistysliitto – Demokratiska Bildningsförbundet r.y

Näissä säännöissä yhdistystä nimitetään liitoksi.

Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alueena koko maa.

Tarkoitus ja toiminnan laatu

2 §.

Liiton tarkoituksena on elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti edistää vapaata sivistystyötä ja koulutusta ja suunnitelmallista aikuisopiskelua. Liitto tukee rauhan, kansainvälisyyden, humanismin, demokratian sekä marxismin ja sosialismin aatteiden pohjalta yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisöissä, syventää ja laajentaa valtiollista ja yhteiskunnallista tietoisuutta kansanvaltaisuuden edistämiseksi ja kohottaa yleistä sivistystasoa sekä perehdyttää kulttuurin, tieteen ja taiteen kehitykseen.

3 §.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto taloudellista voittoa tavoittelematta:

– järjestää valistus- ja kasvatustyötä,

– ylläpitää opinto- ja kurssikeskusta,

– välittää kirjoja ja muita opetusvälineitä,

– julkaisee kirjallisuutta, lehtiä ja painotuotteita sekä muita opintoaineistoja,

– harjoittaa tiedotustoimintaa, mm. sähköistä viestintää,

– harjoittaa ja tukee yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tutkimusta,

– edistää kansallisen ja maakunnallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja kehittämistä,

– valvoo jäsentensä etuja maan yleisessä kulttuuripolitiikassa ja sivistyselämässä,

– harjoittaa kansainvälistä yhteistyötä ja tekee tunnetuksi eri maiden kulttuuria ja kansansivistystyötä.

4 §.

Liitto voi omistaa osuuksia, osakkeita ja muita arvopapereita, hallita ja omistaa toimintaansa varten kiinteistöjä, harjoittaa teatteritoimintaa, majoitus-, ravitsemus-, elokuvateatteri- ja kirjakauppaliikettä sekä kustannustoimintaa, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna arpajaisia ja varainkeräyksiä.

Jäsenet

5 §.

Liiton jäseneksi voi liittyä Suomessa toimiva oikeuskelpoinen järjestö ja yhteisö, joka hyväksyy liiton säännöt ja tarkoituksen ja jonka liittotoimikunta hyväksyy jäseneksi.

Jäsenmaksut

6 §.

Jokainen liiton jäsen suorittaa liitolle jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää varsinainen liittokokous kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Jäsenellä, joka lyö laimin jäsenmaksun kokonaan tai osittain, ei ole edustusoikeutta liittokokouksessa.

Toimielimet

7 §.

Liiton toimielimet ovat liittokokous ja liittotoimikunta.

Liittokokous

8 §.

Liittokokous kokoontuu liittotoimikunnan kutsusta varsinaiseen kokoukseen joka toinen vuosi huhti-kesäkuussa.

Ylimääräinen liittokokous voidaan pitää, jos liittotoimikunta tai jos vähintään yksi kolmasosa (1/3) liiton jäsenistä sitä täsmällisesti määritellyn asian käsittelemistä varten liittotoimikunnalta kirjallisesti vaatii.

Kokouskutsu varsinaiseen liittokokoukseen on annettava jäsenille viimeistään kaksi kuukautta ennen kokousta tai ylimääräiseen liittokokoukseen viimeistään kuukautta ennen kokousta kirjeitse, liittokokouksen määräämissä sanomalehdissä ja liiton www-kotisivuilla julkaistuilla ilmoituksilla.

Esityksiä varsinaiselle liittokokoukselle saavat tehdä liittotoimikunta, jäsenet ja liiton piirijärjestöt.

Varsinaisessa liittokokouksessa käsiteltäviksi tarkoitetut asiat on esitettävä kirjallisesti liittotoimikunnalle vähintään kuukautta ennen kokousta.

9 §.

Varsinaisen liittokokouksen tehtävänä on:

a) käsitellä kertomukset edellisten kalenterivuosien toiminnasta,

b) käsitellä tilinpäätökset ja tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien lausunnot edellisiltä kalenterivuosilta,

c) päättää tilinpäätösten vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä liittotoimikunnalle,

d) päättää toimintaohjelma seuraavalle toimintakaudelle,

e) päättää toiminnan taloudelliset perusteet,

f) päättää jäsenmaksun suuruus,

g) päättää liittotoimikunnan jäsenten lukumäärä,

h) valita liittotoimikunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi sekä muut liittotoimikunnan jäsenet,

i) valita kaksi (2) tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt,

j) päättää muista kokouskutsussa mainituista asioista.

10 §.

Jokaisella liiton jäsenellä on oikeus valita liittokokoukseen yksi edustaja jokaista alkavaa 1000 henkilöjäsentä kohden, joista on suoritettu liitolle sääntöjen edellyttämä vuosimaksu, kuitenkin enintään 10 edustajaa.

5 §:n mainitsemat yhteisöt, joilla ei ole henkilöjäseniä, saavat valita yhden edustajan.

Kukin jäsen voi valita saman määrän varaedustajia kuin varsinaisia edustajia. Jokaisella jäsenen edustajalla on kokouksessa yksi ääni.

Jokainen sääntöjen 12 §:n mukainen liiton paikallis- ja piirijärjestö voi valita liittokokoukseen kaksi varsinaista ja kaksi varaedustajaa. Liiton paikallis- ja piirijärjestöjen edustajilla on puhe- ja esitysoikeus liittokokouksessa.

Liiton puheenjohtajalla ja liittotoimikunnan muilla jäsenillä sekä toimihenkilöillä ja tilin-  ja toiminnantarkastajilla on liittokokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Liittotoimikunta

11 §.

Liiton asioita hoitaa sen hallituksena liittotoimikunta, jonka muodostavat varsinaisen liittokokouksen valitsema puheenjohtaja ja kahdeksan – kaksitoista (8-12) muuta jäsentä. Liittotoimikunnan jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Liittotoimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään puolet muiden jäsenten läsnäollessa.

Liittotoimikunta valitsee ensimmäisessä valinnan suorittaneen liittokokouksen jälkeisessä kokouksessa keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa. Liittotoimikunnan sihteerinä on liiton pääsihteeri, jolla on puhe- ja esitysoikeus.

Liittotoimikunta voi asioiden valmistelua ja liittotoimikunnan antamien tehtävien suorittamista varten asettaa tarpeellisia toimikuntia.

Liittotoimikunnan tehtävänä on:

 1. johtaa liiton toimintaa ja toimeenpanna liittokokouksen päätökset,
 2. hoitaa liiton raha-asioita ja muuta omaisuutta,
 3. edustaa liittoa,
 4. vastata ja huolehtia liiton julkaisu- ja kustannustoiminnasta,
 5. laatia vuosittain liiton tilinpäätös, toimintakertomus sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio,
 6. hyväksyä liiton ylläpitämän opintokeskuksen ohjesääntö,
 7. valita opintokeskuksen johtokunta,
 8. valita liiton pääsihteeri ja muut työntekijät ja päättää heidän työsuhteestaan ja erottamisestaan,
 9. kutsua koolle liittokokous,
 10. pitää jäsenluetteloa,
 11. täyttää ne muut velvoitteet, jotka sille lain ja näiden sääntöjen mukaan kuuluvat.

Paikallis- ja piirijärjestöt

12 §.

Liiton toimesta voidaan liiton toimialaan kuuluvien tehtävien järjestämistä ja ohjausta varten perustaa liiton paikallis- ja piirijärjestöjä, joiden tarkoitus, rakenne ja toiminnan laatu määritellään liittotoimikunnan niille hyväksymissä mallisäännöissä. Jos paikallis- tai piirijärjestö on rekisteröimätön, se ei voi olla liiton jäsen.

Tilikausi ja tilien tarkastus

13 §.

Liiton tilikausi on kalenterivuosi.

Liiton tilinpäätös, tilit, toimintakertomus ja muut tarpeelliset asiakirjat on annettava maaliskuun loppuun mennessä tilin- tai toiminnantarkastajille, joiden on annettava niistä lausuntonsa liittotoimikunnalle hyvissä ajoin ennen varsinaista liittokokousta.

Nimenkirjoittajat

14 §.

Liiton nimen kirjoittavat liittotoimikunnan puheenjohtaja tai pääsihteeri, kumpikin erikseen.

Liittotoimikunnalla on lisäksi valta määrätä liiton toimihenkilö kirjoittamaan liiton nimi joko yksin tai yhdessä toisen liittotoimikunnan määräämän toimihenkilön kanssa.

Sääntöjen muuttaminen

15 §.

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia ainoastaan varsinaisessa liittokokouksessa ja ne tulevat voimaan, jos muutoksia kannattaa vähintään ¾ äänestyksessä annetuista äänistä ja kun merkintä muutoksesta on tehty yhdistysrekisteriin.

Omaisuuden käyttö

16 §.

Jos liitto purkautuu tai lakkautetaan, jaetaan sen omaisuus, sitten kun velat ja muut sitoumukset on suoritettu, liiton jäsenjärjestöjen kesken niiden jäsenmäärän osoittamassa suhteessa tai purkamisesta päättävän kokouksen päätöksellä muuhun liiton päämääriä edistävään tarkoitukseen.

Lataa PDF-tiedostona

Hallintosääntö: Lataa PDF-tiedostona

Taloussääntö: Lataa PDF-tiedostona

Opintokeskuksen hallintosääntö: Lataa PDF-tiedostona