Toimintasuunnitelma 2023

YLEISTÄ

Liiton (DSL) ja sen ylläpitämän opintokeskuksen toiminnassa ovat keskeisellä sijalla vasemmistolaisen, työväenliikkeen perinteisiin nojaavan omaehtoisen aikuiskoulutuksen sekä sivistys- ja kulttuuritoiminnan toteuttaminen. Liiton sääntöihin pohjaten tärkeimpänä prioriteettina toimii marxilaisen keskustelun ja tutkimuksen edistäminen. Keskeisiä periaatteita ovat maailmanlaajuinen solidaarisuus, sosiaalinen ja taloudellinen oikeudenmukaisuus sekä rauhan, humanismin ja sosialismin aatteet.

Tavoitteena on edistää marxilaisuuden opiskelua ajankohtaisen ja edistyksellisen tutkimuksen sekä teemojen käsittelyn kautta sekä välittää työväenliikkeen ja kansalaistoiminnan kansainvälisiä kokemuksia.

TALOUS JA HALLINTO

Sivistysliiton toimintaan haetaan avustusta Opetus -ja kulttuuriministeriöltä opintokeskusta ylläpitävien järjestöjen sivistystyöhön ja kulttuuritoimintaan. Lisäksi huomioidaan mahdollisuudet hankekohtaisten avustusten hakemiseen muilta tahoilta.

Liiton oma varainhankinta koostuu pääasiassa julkaisutoiminnasta ja välitysmyynnistä saaduista tuloista sekä jäsenjärjestöjen maksamista jäsenmaksuista.

Opintokeskuksen toiminta rahoitetaan vapaan sivistystyön lakiin perustuvalla valtionosuudella ja opintotoiminnan järjestämisestä saatavalla omarahoituksella.

Suurimmat menoerät ovat opinto- ja kulttuuritilaisuuksien järjestämisestä, aineistotuotannon ja erillisten hankkeiden toteutuksesta, sekä toiminnan ylläpidosta aiheutuvat kulut.

Opintoseteleiden käyttö lisääntyy ja sillä on tarkoitus edistää syrjäytymisvaarassa olevien ryhmien osallistumista vapaan sivistystyön koulutukseen. Opintoseteleillä tavoitellaan erityisesti työttömien, ikääntyneiden sekä alhaisemman koulutuksen omaavien osuuden kasvattamista DSL:n opintokeskuksen opiskelijoissa. Tavoitteena on kasvattaa myös maahanmuuttajien osuutta opintosetelien käytöstä.

Pirkanmaan ja Kemin sekä muiden mahdollisten aluejärjestöjen toiminnan vahvistamista alueellisena ohjaus- ja palveluyksikkönä tuetaan. Lisäksi eri paikkakunnilla opintotoimintaa järjestäviä yhteisöjä kannustetaan yhteistyöhön DSL:n kanssa edellyttäen, että toiminta on sopusoinnussa DSL:n periaatteiden kanssa.

Liittotoimikunta seuraa säännöllisesti talousarvion toteutumista ja päättää opintotoiminnan tukemisen perusteista. Opintotoiminnan tuki liiton sääntöjen tarkoitusta edistävälle opintotoiminnalle on suurempi kuin muulle opintotoiminnalle.

Liitolle on hyväksytty erillinen taloussääntö sekä hallintosääntö. Lisäksi opintokeskuksen ohjesääntö on päivitetty. Näillä säännöillä selkeytetään liiton sisäistä toimivaltaa sekä lisätään tiedonkulkua ja demokratiaa päätöksenteossa.

Liitolle on hyväksytty erillinen henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, jonka tavoitteena on työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitäminen ja edistäminen. Tarpeen mukaan palkataan tilapäisesti työntekijöitä isompien kurssien, kuten Marx-opisto, järjestämiseen sekä mahdollisiin hankkeisiin.

Liiton kehittämisseminaari pidetään syksyllä 2023.

MARXILAISUUS – KANSALAISYHTEISKUNTA – DEMOKRATIAKASVATUS

Kehitetään marxilaista tutkimusta edistävää yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden, opiskelijoiden, tutkimuslaitosten, järjestöjen ja kansalaisliikkeiden kanssa kansainväliset yhteistyömahdollisuudet huomioiden. DSL:n täysjäsenyys transform! europe -verkostossa antaa mahdollisuudet yhteistyön syventämiseen muiden Euroopassa vaikuttavien marxilaisten ja vasemmistolaisten tutkimus- ja sivistysjärjestöjen kanssa. Osallistutaan säännöllisesti ja aktiivisesti transform! europe -verkoston toimintaan.

DSL aloittaa vuoden 2023 aikana marxilaisuuden ja sosialistisen ajattelun sekä toiminnan verkkokurssin vuoden 2022 aikana valmistamansa kurssikirjan pohjalta. Tälle kurssille on tarkoitus luoda vaadittava opetuskehys, jotta se voidaan tehdä DSL:n ensimmäiseksi opintopisteitä tarjoavaksi kurssiksi.

Marx-opiston talvi- ja kesätapaamisten välillä järjestetään marxilaisuutta käsitteleviä seminaareja, verkko-opintoja ja tuetaan paikallista opintotoimintaa. Marx-opiston kaksipäiväinen talvitapaaminen järjestetään 25.2—26.2.2023. Kolmi- tai nelipäiväinen kesätapaaminen järjestetään elokuussa. Kesätapaamisessa jatketaan yhteiskunnallisten aiheiden käsittelyä.

Demokraattinen sivistysliitto on järjestämässä keväällä 2023 seminaarisarjan, jossa käsitellään yhteiskunnallisia, kysymyksiä marxilaisesta näkökulmasta sekä edistetään teorian tuntemusta. Lisäksi vuonna 2022 järjestetyn imperialismia käsittelevän seminaarifestivaalin toimintaa on tarkoitus jatkaa seminaarin muodossa.

DSL-vetää vuoden 2023 aikana verkossa opintokerhoa, jossa esitellään alikehitetyn maailman historiaa, kolonialismia, yhteiskuntia ja erilaisia marxilaisia ajattelijoita sekä liikkeitä, joita näissä maissa on vaikuttanut.

DSL edistää uudemman marxilaisen tutkimuksen ja siihen läheisesti liittyvien rinnakkaisteorioiden kuten riippuvaisuusteorian, ekososialismin ja maailmansysteemiteorian tuntemusta ja tutkimusta.

DSL- järjestää vuoden 2023 aikana useampia tilaisuuksia, jotka jatkavat ”Marxismi ja sosialismi ennen, nyt ja tulevaisuudessa” -seminaarisarjaa, joihin kuuluu myös työpajoja ja keskustelutilaisuuksia.

DSL-järjestää lisäksi lyhyitä vuodenaikaseminaareja sekalaisista aiheista, jotka avaavat jotain ajankohtaista yhteiskunnallista aihetta.

DSL-järjestää vuonna 2023 yhteiskunnallisen vaikuttamisen kurssiin, jossa opetetaan poliittisen puhetaidon, kirjoittamisen ja valokuvaamisen taitoja, joita kurssilaiset voivat käyttää yhteiskunnallisen vaikuttamisen välikappaleena.

MARXILAINEN YMPÄRISTÖKASVATUS

DSL järjestää opetusta, joka tähtää marxilaisuuden ja ympäristötietoisuuden yhdistämiseen. Aikamme suurimmat ympäristöongelmat, kuten ilmastonmuutos, ekosysteemien tuhoutuminen ja lajien massasukupuutot ovat suurimmaksi osaksi kapitalistisen yhteiskunta- ja talousjärjestelmän aikaansaannoksia. Kapitalistiseen yhteiskuntajärjestykseen rakenteellisesti kuuluva jatkuva talouskasvu ja pyrkimys voittojen kasvattamiseen ovat ylitsepääsemättömässä ristiriidassa globaalin ympäristönsuojelun tarpeen kanssa. Ainoa ratkaisu tähän ristiriitaan on yhteiskuntajärjestelmän uudistaminen.

Keskeisimmät marxilaisen ympäristökasvatuksen osa-alueet ovat: kapitalistisen systeemin vaikutus ympäristöongelmien syntymiseen, sotatalouden piilevät ympäristövaikutukset, metsien hakkuiden ja kaivosteollisuuden likainen toiminta Suomessa sekä muiden yhteiskunnallisten ratkaisujen, kuten joukkoliikenteen kehittämisen kysymykset. Lisäksi tutkitaan vaihtoehtoisen, marxilaisuuteen perustuvan mallin mahdollisuuksia ratkaista aikamme ympäristöongelmia.

DSL edistää vuonna 2023 ”ekososialismin” käsitteen tutkimusta ja sen liittämistä perinteisen marxilaisuuden aihepiireihin.

Jatketaan keskustelua ympäristöllisestä oikeudenmukaisuudesta ja kannustetaan paikallisia järjestöjä selvittämään lähiympäristönsä tilaa sekä kustannusten kohdentumista ympäristönsuojelussa. Näin toteutetaan ekologisen jalanjäljen käsittelyä myös paikallisella tasolla. Mahdollisuuksien mukaan päivitetään kestävän kehityksen opintoaineisto ja lisätään siihen marxilainen analyysi sekä ratkaisut.

Osana tätä marxilaista ympäristökasvatusta DSL hakee Eurooppa tiedotustukea ulkoministeriöltä. Mikäli tuki myönnetään järjestää DSL yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa lukuisia tilaisuuksia aiheesta ”Euroopan ja Suomen asema muuttuvan ympäristöpolitiikan aikakautena”.

SIVISTYS- JA KULTTUURITOIMINTA

Sivistys- ja kulttuuritoiminnan toteuttamiseksi liitto järjestää opinto-, keskustelu- ja kulttuuritilaisuuksia, tukee pienryhmien toimintaa sekä harjoittaa tutkimus- ja julkaisutoimintaa. Erilaisia hankkeita varten liitto voi perustaa työryhmiä, joiden toimintaan kutsutaan mukaan eri alojen toimijoita sekä jäsen- ja yhteistoimintajärjestöjen edustajia.

KANSALAISVAIKUTTAMINEN

Eduskunnassa on meneillään sosiaaliturvan kokonaisuudistus, josta eri puolueilla on omia mallejaan. Pyritään vaikuttamaan uudistukseen mm. osallistumalla aktiivisesti keskusteluun. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään aiheesta tilaisuuksia. Alkuvuodesta 2023 pidettävät eduskuntavaalit tulevat koskemaan kansalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaisuutta olennaisesti ja vaativat tiivistä seuraamista. Varsinkin hyvinvointialueiden toimintaan sekä palvelujen riittävään toteutumiseen on kiinnitettävä huomiota.

Muita teemoja eduskuntavaalien alla tulevat epäilemättä olemaan turvallisuus- ja ympäristöpolitiikka sekä erilaiset talous- ja energiapoliittiset ratkaisut. Myös näiden aiheiden ympäriltä viritetään keskustelua ja opiskelua.

Talvella 2022 maailmalla levinnyt poliittinen ja sotilaallinen kriisiytyminen vaikuttaa negatiivisesti yhteiskunnalliseen ilmapiiriin. DSL pyrkii edistämään vapaata ja monipuolista keskustelua maailmantilasta ja syistä sen nykyisen kriisiytymisen takana.

DSL osallistuu mahdollisuuksien mukaan sosiaalifoorumien järjestelyihin eri puolilla maata.

DSL kannustaa osallistumaan erilaisiin kansalaisjärjestöihin, joissa pyritään parantamaan kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia.

MONIARVOINEN SUOMI

DSL toteuttaa monikulttuurisuutta ja hyviä etnisiä suhteita edistäviä hankkeita, joiden tavoitteena on lisätä kansalaisten keskuudessa humaania ja kansainvälistä ajattelutapaa, tasa-arvoa, moniarvoisuutta ja solidaarisuutta. Tämän tärkeys korostuu rasismin ja fasististen liikkeiden kasvaessa ja voimistuessa monissa maissa, myös Suomessa. Valtamediasta poikkeavien asiatietoon perustuvien näkökulmien avaaminen ja keskustelun herättäminen rasismista on tarpeellista ja tavoiteltavaa sekä opintokerhoissa että -tilaisuuksissa.

COVID-19-pandemian vaikutukset voivat osaltaan vaikuttaa rasismin ja sulkeutuneen ajattelun vahvistamiseen ja tähän on reagoitava. Ukrainan sodan myötä nämä kehityskulut ovat voimistuneet entisestään ja militarismin sekä rasismin yhteenliittymistä vastaan on kamppailtava aktiivisesti.

DSL on mukana Opintokeskukset ry:n kautta pakolaisten ja maahanmuuttajien koulutuksen kehittämisessä.

DSL on jäsenenä Rasmus-verkostossa ja osallistuu sen toimintaan. DSL on suunnitellut järjestävänsä yhdessä Rasmuksen ja ACSF (African Civil Society in Finland) kanssa vuonna 2023 Imperialismia käsitteleviä seminaareja. Rasismin, alikehityksen, uuskolonialismin sekä imperialismin suhdetta on syytä avata laajemmalti.

DSL osallistuu mahdollisuuksien mukaan Kepan järjestämiin tapahtumiin eri puolilla Suomea esimerkiksi Mahdollisuuksien tori -tapahtumiin sekä Maailma kylässä -festivaaliin.

KANSAINVÄLINEN VAIKUTTAMINEN JA RAUHANKASVATUSTYÖ

Kansainvälisen politiikan opinto- ja tutkimustoiminnassa keskeisellä sijalla ovat Euroopan unionin kehitykseen, kansainvälisiin taloussuhteisiin (mm. TTIP, TiSA ja CETA) ja militarismiin liittyvät aiheet. Brexitin vaikutusten tarkastelu koko Euroopalle on ajankohtainen aihe.

Kansainvälinen politiikka on ollut viime vuosina myllerryksen kourissa. Yhdysvaltojen vuosikymmeniä jatkunut taloudellinen ja sotilaallinen ylivoima on joutunut yhä enemmän haastetuksi muiden suurvaltojen taholta. Tämän seurauksena sotilaalliset jännitteet räjähtivät Euroopassa täysimittaiseksi sodaksi Ukrainassa, jossa Venäjä aloitti oman sotilaallisen invaasionsa lännen tukemaa Ukrainaa vastaan. DSL tukee ponnisteluja tämän laittoman sodan lopettamiseksi rauhanomaisin keinoin.

Nykyisessä uudessa kylmässä sodassa tarvitaan rauhankasvatusta, jottei militarismin nousu syökse Eurooppaa ja maailmaa laajempaan sotaan, kuin missä se jo nyt on. Militarismia on vastustettava myös Suomessa. Nato-jäsenyyden hakeminen tekee Suomesta virallisesti osan läntistä sotilasliittojärjestelmää ja tämä ei paranna tilannetta yleisen rauhan kannalta. DSL osallistuu rauhanliikkeen kanssa järjestettäviin Nato ja sodan vastaisiin tapahtumiin. Erityisesti käsitellään Naton läsnäoloa Itämerellä ja Pohjois-Euroopassa sekä Venäjän sotilaallisia toimia Euroopassa. Lisäksi meidän on syytä erikseen perehtyä tulevien Nato-liittolaistemme kuten Turkin, USA:n ja Ranskan käymiin likaisiin sotiin eri puolilla maailmaa ja pyrkiä jakamaan tietoa niiden sisällöstä.

Yhteiskunnan militarisointia ja sodalla pelottelua ja sen lietsomista on torjuttava. Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan eri maiden puolesta järjestettävään solidaarisuustoimintaan. Rauhankasvatus tulisi olla aiempaa enemmän opintokerhojen ja -tilaisuuksien aiheena.

Myös taloudellinen kilpailu suurvaltojen välillä tekee maailmasta epävakaamman kuin ennen. Kauppasotien ja niiden seurauksien myötä taloudelliset suhdanteet heittelehtivät ja lisäävät osaltaan myös poliittista epävakautta. Euroopan unionin tulevaisuus kohtaa monia, niin poliittisia kuin taloudellisiakin haasteita. Maailma on muuttunut monimutkaisemmaksi, ja kapitalistisen järjestelmän luomat sosiaaliset ongelmat eivät enää kestä läntisen maailman ulkopuolella, kuten pakolais- ja siirtolaisvirrat ovat osoittaneet. EU:ssa perinteisesti vallassa olleet keskustaoikeistolaiset ja sosiaalidemokraattiset tahot ovat menettäneet asemiaan nousevalle oikeistopopulismille. COVID-19-pandemian ja sitä jatkaneen sotilaallisen talousmyllerryksen massiiviset talousvaikutukset ja sen luomat rajoitukset ihmisten liikkuvuuteen luovat monia edellytyksiä oikeistopopulismin etenemiseen. Oikeistolaisuuden vastavoimaksi tarvitaan kansainvälistä vaikuttamista, joka avaa sosialismin, marxismin, rauhan ja solidaarisuuden käsitteitä Suomen ja Euroopan ihmisille.

HISTORIA

DSL tukee työväenliikkeen historiaa ja kulttuuriperinnettä tutkivien opintoryhmien toimintaa ja niiden tuotosten julkaisua sekä kulttuuritilaisuuksien järjestämistä. Liitto ohjaa työväenliikettä käsitteleviä julkaisuja ja järjestöjen aineistoja tallennettavaksi Kansan Arkistoon.

KULTTUURI- JA TAIDEKASVATUS

Liitto tukee piirissään toimivien kansanperinnettä, kätten taitoja, kirjallisuutta, esiintymistaitoa, musiikkia, teatteria ja tanssia harjoittavien ryhmien toimintaa. Järjestetään teatterimatkoja ja tuetaan valokuva- ja taidenäyttelyiden järjestämistä.

Jatketaan Maanantaiklubi-nimisiä tapahtumia Helsingissä ja Tampereella sekä kannustetaan vastaavanlaisten avointen keskustelu- ja kulttuurifoorumien järjestämiseen myös muilla paikkakunnilla.

DSL osallistuu mahdollisuuksien mukaan Työväenkirjallisuuden päiville Tampereella ja Stadin työväenkirjallisuuden päiville Helsingissä.

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO SEKÄ TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ OPETUS

DSL tukee elämänkatsomustietoa käsittelevien pienryhmien toimintaa sekä järjestää aiheesta luento- ja keskustelutilaisuuksia ja ohjaajakoulutusta. Kehitetään filosofian opiskelutoimintaa erityisesti nuorten keskuudessa.

Järjestetään liikuntaa, ravitsemustietoa, terveyttä ja ikääntymisen vaikutuksia käsitteleviä opintotilaisuuksia. Tuetaan vammaisten kuntoutuskoulutusta ja vammaisryhmien omaehtoista opinto- ja harrastustoimintaa. Järjestetään elämänhallintakoulutusta sekä kaikille avoimia raittiita elämäntapoja ja päihdepolitiikkaa käsitteleviä luento- ja keskustelutilaisuuksia.

JÄRJESTÖKOULUTUS

DSL toteuttaa järjestöissä ja kansalaisliikkeissä toimiville järjestötoiminta- ja järjestöohjaajakoulutusta. Koulutuksessa käsitellään muun muassa järjestöjen opinto- ja koulutustoimintaa. Järjestöjen ja vapaaehtoistyön asema ja merkitys yhteiskunnassa ovat kasvaneet. Lainsäädäntöön perehtyminen, luottamushenkilöiden tehtävät, viestintä ja markkinointi sekä taloudenhoidon hallinta ovat koulutuksessa tärkeällä sijalla. EU:n tietosuoja-asetuksen merkitystä yhdistysten käytännön toiminnassa tullaan opastamaan liiton taholta.

Vuonna alkanut 2020 COVID-19-pandemia on osoittanut tarpeen etäyhteyksien, työskentelyn ja koulutuksen järjestämiseen. DSL kehittää omia menetelmiään näiden asioiden suhteen ja pyrkii kouluttamaan myös jäsenjärjestöjänsä. Jäsenjärjestöillä on suuri tarve etätoiminnan opiskeluun ja DSL:n on tähän tarpeeseen vastattava tarjoamalla koulutusta.

Etätoiminta on osa laajempaa tarvetta digitaalisten taitojen opiskeluun. Digitalisaation voimistuessa tietotekniikan hallitseminen myös järjestötoiminnassa vaatii uuden oppimista etenkin ikääntyneillä toimijoilla. Liitto pyrkii vastaamaan haasteeseen järjestämällä somekursseja ja muuta tarpeellista ICT-koulutusta. Toteutetaan myös järjestöjen kotisivujen päivityskoulutuksia.

Järjestöissä on pulaa taloudenhoidon osaajista. Järjestötoiminnan kursseilla voidaan toimijoiden tarpeen mukaan keskittyä erityisesti talousasioiden haltuun saamiseen.

DSL on mukana Opintokeskukset ry:n järjestökasvatus-hankkeessa, jossa tuotetaan yhteiskuntaopin opettajille opetusaineistoja.

TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA

DSL tulee jatkamaan verkkosivujen kehitystyötä säännöllisesti lisäämällä uusia opintoaineistoja sivuston materiaalipankkiin sekä parantamalla ja muiden sähköisten palvelujen käytettävyyttä.

DSL:n jatkaa oman viestintätoimintansa kehittämistä. Suunnitelmana on luoda YouTubeen säännöllisiä opetusvideoita liitolle tärkeistä kysymyksistä. Tarkoitus on myös jatkaa aloitettua Tienhaara-podcast-sarjaa.

Kotisivujen lisäksi tiedottamisessa käytetään aktiivisesti DSL:n Facebook-sivua. Jäsenjärjestöille ja muille kiinnostuneille lähetetään säännöllisesti liiton ajankohtaisesta toiminnasta kertovia uutiskirjeitä sähköisesti. Liittotoimikunnan päätöksistä tiedotetaan aktiivisesti jäsenistölle. Tiedotuksen välineinä käytetään myös liiton Twitter- ja YouTube-tilejä sekä Instagramia. Jäsenistöä aktivoidaan DSL:n Facebook-ryhmän käyttämiseen omista tapahtumista tiedottaessa. DSL on jäsen Kansan Radioliitossa, joka tukee erityisesti vähäosaisten ja syrjintäuhan alaisten väestöryhmien äänen kuulumista mediassa ja koko yhteiskunnassa.

Välitetään kirjoja ja muita opetusvälineitä erityisesti yhteiskunnallisten opintojen järjestämisen tukemiseksi. Mahdollisuuksien mukaan julkaistaan kirjallisuutta. Suunnitelmissa on julkaista 1-2 aihepiireiltään sopivaa kirjaa vuonna 2023.

Kartoitetaan vanhat materiaalit, joilla on kysyntää ja joista voisi ottaa uusia painoksia. Selvitetään vanhojen julkaisujen digitointimahdollisuudet.

Pyritään kehittämään opintoaineistojen tuottamista opintokerhotoiminnan yhteydessä. Julkaistaan opintoaineistoja ja kootaan muun muassa eri opintotilaisuuksien puheenvuoroista liiton verkkosivuille luentopankki.

OPINTOKESKUSTOIMINTA

DSL:n opintokeskuksen koulutustehtävä perustuu rauhan, kansainvälisyyden, humanismin, demokratian sekä marxismin ja sosialismin aatteisiin. Koulutus ja opintokerhot edistävät kykyä toimia yhteisöissä, syventävät yhteiskunnallista tietoisuutta kansanvaltaisuuden edistämiseksi sekä kohottavat yleistä sivistystasoa. Koulutusten sisällöissä painottuvat yhteiskunnalliset aineet ja järjestökoulutus, monikulttuurisuus ja kulttuuri sekä ohjaaja- ja johtamiskoulutus.

Opintokerhotoiminta on yhdistetty muuhun opintotoiminnan valtionosuuteen ja näin silläkin on omavastuuosuus. Siihen varataan 27 000 euroa vuodelle 2023.

Opintokerhotoimintaa jatketaan ja kehitetään. Tavoitteena on kehittää kerhojen järjestämistä etänä, niin että COVID-19-pandemian aikana saatu myönteinen kokemus saadaan hyödynnettyä. Pyrkimyksenä on säilyttää olemassa olevat kerhot ja kehittää uusia tapoja kerhoille toimia.

KOULUTUSTEN PAINOPISTEET

Opintotilaisuudet ja kurssit keskitetään neljään alaan ja niiden keskinäisissä suhteissa noudatetaan seuraavaa jakoa:

 • Yhteiskunnallisten aineiden ala kaikista koulutuksista 60 %
  Sisältää: kansalais- ja järjestötoiminta, sosiaalitieteet, politiikka ja politiikkatieteet, oikeuskäytäntö ja oikeustieteet
 • Kulttuuriala 20 %
  Sisältää: Maahanmuuttajakoulutukset, kädentaidot, viestintä- ja informaatioala, taiteet ja muu kulttuuriala
 • Humanistinen ja kasvatusala 15%
  Sisältää: Historia, filosofia, psykologia, nuorisotyö, opetus- ja kasvatustyö sekä ohjaajakoulutus
 • Terveyttä ja hyvinvointia edistävät koulutukset 5 %
  Sisältää: Liikunta ja ravitsemusala

Opintokerhotoiminnan painopisteet jakautuvat:

 • Yhteiskunnallisten aineiden ala 50 %
 • Kulttuuriala 30 %
 • Humanistinen ja kasvatusala 10 %
 • Terveyttä ja hyvinvointia edistävät 10 %

Liitto tuottaa ja välittää opintoryhmille opintoaineistoja ja oheismateriaalia sekä avustaa opinto- ja kulttuuritilaisuuksien suunnittelussa ja toteutuksessa. Julkaistaan uutta materiaalia opintotilaisuuksien ja -kerhojen järjestämisestä (opintovihkot ja opintokerhomallit) sekä painotuotteina että sähköisenä opintokeskuksen kotisivuilla.

DSL järjestää julkaisemiensa kirjojen esittelytilaisuuksia ja lukijatapaamisia. Liiton esittely- ja myyntipisteitä järjestetään omien jäsenjärjestöjen tilaisuuksien ohella myös yhteistoimintajärjestöjen ja kansalaisliikkeiden tapahtumissa.

Opintokeskus välittää opintoryhmille vapaan sivistystyön lain mukaista tukea opintotoimintaan sekä järjestää yksin ja yhdessä jäsen-, yhteistoiminta- ja kansalaisjärjestöjen kanssa luento- ja kurssitoimintaa sekä opinto-ohjaajakoulutusta.

DSL pitää aktiivista ja säännöllistä yhteyttä jäsen- ja yhteistoimintajärjestöihin sekä piirissään toimiviin opintoryhmiin sekä huomioi näiden esitykset toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa mahdollisuuksien mukaan. Jatketaan DSL:n työntekijöiden aktiivista kontaktia jäsen- ja yhteistyöjärjestöihin muun muassa vierailujen kautta. Yhteistoimintaa parannetaan kehittämällä alueellisia ja valtakunnallisia toimintaverkostoja.

Opintokeskukset ry:n ja Vapaa sivistystyö ry:n kautta DSL osallistuu yhteiseen sivistyspoliittiseen edunvalvontaan sekä kehittämis-, koulutus- ja tiedotustoimintaan. Jäsen- ja yhteistyöjärjestöjen kouluttajia ohjataan osallistumaan vapaan sivistystyön osaamista ja pätevyyttä kehittäviin koulutuksiin.