Toiminta- ja kehittämisohjelma kaudelle 2022–2023

Toiminnan perusteista ja sisällöstä

Liiton (DSL) ja sen ylläpitämän opintokeskuksen toiminnassa ovat keskeisellä sijalla vasemmistolaisen, työväenliikkeen perinteisiin nojaavan omaehtoisen aikuiskoulutuksen, sivistys- ja kulttuuritoiminnan toteuttaminen sekä marxilaisen keskustelun ja tutkimuksen edistäminen. Keskeisinä periaatteina ovat maailmanlaajuinen solidaarisuus, sosiaalinen ja taloudellinen oikeudenmukaisuus, demokratia sekä rauhan, humanismin ja sosialismin aatteet. Nämä säännöissäkin määritellyt periaatteet ovat pohjana liiton toiminnalle. Toimintakaudella tullaan lisäämään näihin periaatteisiin pohjautuvan materiaalin tuottamista sekä opintotilaisuuksien ja muiden tapahtumien järjestämistä ja tukemista.

Tavoitteet

Liittokokouskaudella 2022–2023 edistetään liiton erikoisaloina olevien marxilaisuuden ja sosialismin opiskelemista. Tätä varten seurataan näitä aiheita koskevaa tutkimusta ja keskustelua sekä mahdollisuuksien mukaan osallistutaan niihin. Opiskelua varten tuotetaan aineistoja näistä teemoista ja tuetaan erityisesti näihin teemoihin liittyvää jäsenjärjestötoimintaa.

Toiminnan sisällön kehittämisen tavoitteet ja liiton ja jäsenjärjestöjen toiminnan kehittäminen

1. Tukea järjestöjen opintotoiminnan järjestämistä entistä paremmin

Toimikaudella 2020-2021 DSL päätti jatkaa edellisellä 2018-2019 aloitettua tavoitetta parantaa jäsenjärjestöjen valmiuksia opintotoiminnan järjestämiseen sekä hakemaan DSL:n opintotoimintaa tukevia avustuksia. Vuonna 2019 alkanut edistyminen jatkui tyydyttävästi COVID-19-pandemiankin aikana 2020-2021. DSL sai jakson aikana runsaasti uusia yhteistyökumppaneita, joiden opastaminen opintotoiminnan järjestämisessä on tärkeä päämäärä 2022-2023.

DSL painottaa edelleen tukemisessaan erityisesti opintotoimintaa, jonka sisältönä on rauhan, kansainvälisyyden, humanismin, demokratian sekä marxismin ja sosialismin aatteiden edistäminen sekä valtiollisen ja yhteiskunnallisen tietoisuuden lisääminen kansainvälisyyden edistämiseksi. Myös eri kulttuurimuotoja, kädentaitoja, terveyttä ja hyvinvointia edistäviä opintoja tuetaan liiton jäsenjärjestöjen kautta.

Kehittämistoimia ovat:

 • Tuotetaan materiaalia opintotoiminnan järjestämisen helpottamiseksi. Käytännön ohjeistuksen lisäksi tuotetaan liiton ydintoimintaan liittyvää aineistoa opiskelun taustamateriaaliksi tai suoraan alustuksina käytettäväksi.
 • Valmistetaan seminaari- tai kurssipaketteja järjestöjen ja niiden jäsenten järjestötyössä tarvittavien taitojen kehittämiseksi. Aiheena voivat olla esimerkiksi talous, tietotekniikka tai viestintä. Lisäksi valmistetaan aineistoja erilaisista liiton sääntöjen tarkoituspykälässä mainituista yhteiskunnallisista aiheista.
 • Merkittävässä roolissa tehostunutta opintotoiminnan järjestämistä on riittävä viestintä ja kommunikaatio jäsenjärjestöjen ja DSL:n välillä. Paras keino tämän saavuttamiseen on DSL:n työntekijöiden säännöllinen vieraileminen jäsen- ja yhteistyöjärjestöjen parissa. Hyvin alkaneet tiiviit jäsentapaamiset tulevat jatkumaan ja näyttelemään merkittävää roolia 2022-2023 toimikaudella.
 • Kehitetään yhteistyötä jäsenjärjestöjen ja DSL:n opintokeskuksen yhteisen sivistys- ja kasvatustyön järjestämisessä. Tämä pitää sisällään tilaisuuksien järjestelyiden ja tiedotuksen hoitamisen sekä mahdolliset etä- ja verkko-opintomahdollisuudet.
 • COVID-19-pandemian seuraamukset ovat osoittaneet etäopiskelun mahdollisuudet ja tarpeellisuuden. Liitolla on tarvetta kasvattaa omaamme ja jäsenistön osaamista etäopiskelun ja verkkokurssien suhteen. Etsimme uusia tapoja tällaisen opetuksen järjestämiseen ja koulutamme henkilöstöämme ja jäsenjärjestöjämme tällaisen järjestämisessä.

2. Kehittää DSL:n opintokeskuksen järjestämää omaa opetusta

Reaktiona kasvavaan tarpeeseen marxilaisuuden, sosialismin ja järjestötoiminnan järjestämisen opiskelussa DSL kehittää omia valmiuksiaan tarjota koulutusta näissä aiheissa.

Kehittämistoimia ovat:

 • Kehitetään vuonna 2021 alkanutta ensimmäistä jäsenjärjestöjen jäsenille tarkoitettua yhteiskunnallisen vaikuttamisen kurssia saadun positiivisen palautteen kautta. Tarkoitus on kehittää jäsenistön kykyjä puhetaidossa, yhteiskunnallisessa kirjoittamisessa ja muissa järjestötoiminnan ja vaikuttamisen taidoissa. Järjestetään vuosina 2022-2023 kurssit tätä tarkoitusta varten vuosittain.
 • DSL valmistelee vuonna 2022 kurssikirjan, jonka pohjalle voidaan luoda kurssi marxilaisuuden järjestelmälliseen opiskeluun, sekä sen soveltamiseen käytännön toiminnassa. Kurssirunko valmistellaan syksyllä 2022. Etäluentoja varten tuotetaan opiskelumateriaaleina toimivia videokeskusteluja alkuvuodesta 2023 lähtien.

Pilottikurssi aloitetaan 2023 ja se pitää sisällään oppikirjan pohjalta suoritettavien tehtävien tekemisen, itsenäiset lukutehtävät, videoluentojen seuraamisen sekä osallistumisen yhteisiin verkossa pidettäviin kerhoihin. Tarkoituksena on hankkia kurssille riittävät valmiudet olla opintopisteissä noteerattava akateemisen tason täyttävä kurssi.

 • Jatketaan jo entuudestaan hyvin toimivien Marx-opistojen kehittämistä. Kehittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota marxilaisen teorian käsitteiden opiskeluun sekä yleiseen opiskelun laatuun.
 • DSL järjestää vuosina 2022-2023 vuosittain yhden tai useamman seminaarin, jotka koskevat merkittäviä yhteiskunnallisia aiheita. Vuonna 2022 järjestetään keskustelu imperialismista, rauhasta ja ympäristöstä.

3. Jalkauttaa DSL:n kotisivut jäsenjärjestöjen ja yhteistyötahojen aktiiviseen käyttöön

DSL:n uudet kotisivut on saatu valmiiksi ja käyttöön alkukesästä 2019. Tavoitteena on tiedottaa kotisivujen kautta yhä enemmän DSL:n palveluista, koulutuksista, materiaaleista sekä jäsen- ja yhteistyöjärjestöjen sivistys-, opinto- ja kulttuuritoiminnasta. Laadukkaalla tiedottamisella ja kotisivujen esillä pitämisellä DSL:n toiminnassa kotisivut saadaan yhä useamman järjestötoimijan aktiiviseen käyttöön. Tärkeässä roolissa liiton tiedottamisessa ovat myös DSL:n Fb-sivu sekä Fb-ryhmä, jossa mm. jäsenjärjestöt voivat itse kertoa opintotilaisuuksistaan.

Kotisivuille perustettu materiaalipankki pyritään saattamaan jäsenjärjestöjen käyttöön siten, että valmista opintotilaisuusmateriaalia olisi aina jäsenjärjestöjen saatavissa. Sivuille tehdään ja hankitaan erityisesti marxilaisuuteen, sosialismiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyviä aineistoja.

4. Pitää huolta, että Demokraattinen sivistysliitto kykenee toimimaan järjestön tarkoitusperien mukaisella tavalla, kunnioittaen jäsendemokratiaa ja yhteisen päätöksenteon periaatteita

Demokraattisen sivistysliiton toimintaa ohjaa liiton säännöt sekä 2019 hyväksytty hallintosääntö ja sen ylläpitämän opintokeskuksen toimintaa 2019 uusittu ohjesääntö. Päätösten valmistelun kollektiivisuutta, tiedonkulkua ja demokratiaa sekä jäsenjärjestöjen mahdollisuuksia osallistua liiton toimintaan pidetään yllä seuraavilla tavoilla:

 • Liittotoimikunnan rakenteessa huomioidaan eri jäsenjärjestöjen, alueiden, sukupuolen ja ikäluokkien edustus sekä varmistetaan marxilaisuuden asema osana Demokraattisen sivistysliiton toimintaa.
 • Säännöllisesti lähetettävässä jäsenkirjeessä sekä liiton sivuilla pyritään jäsenistöä informoimaan toiminnan kannalta tärkeistä huomioon otettavista asioista.
 • Liiton työntekijöiden vierailuja jäsenjärjestöissä ja vierailujen yhteydessä käytäviä keskusteluja jatketaan.

5. Lisätä ja kehittää julkaisutoimintaa sekä parantaa julkaisuiden laatua

 • Julkaistaan kirjallisuutta ja opintoaineistoja painotuotteina ja verkossa. Käydään läpi DSL:n omat ja muut mahdollisesti käytettävissä olevat vanhat marxilaisuutta, sosialismia ja muita yhteiskunnallisia aiheita käsittelevät materiaalit, joista voisi ottaa uusia painoksia tai joista voitaisiin muokata nykyaikaan soveltuvaa opintoaineistoa.

Luodaan käytännöt, joilla varmistetaan opintokerhoissa ja opintotilaisuuksissa tuotettavan ja niitä varten tehtyjen aineistojen saaminen liiton verkkosivuille tai muulla tavalla laajempaan käyttöön.

6. Lisätä kriittistä yhteiskunnallista keskustelua ja kulttuuritoimintaa yhteiskunnallisen tietoisuuden parantamiseksi

 • Välitetään kirjoja ja muita opetusvälineitä erityisesti yhteiskunnallisten opintojen järjestämisen tukemiseksi. Tuetaan muutenkin jäsenjärjestöjen ja muiden yhteistyötahojen toimintaa yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumiseksi.
 • Tuetaan ja edistetään jäsenjärjestöjen ja muiden yhteistyötahojen toimintaa marxilaisuutta sekä työväenliikkeen perinteitä, merkitystä ja käytäntöä käsittelevien keskustelutilaisuuksien ja näihin teemoihin liittyvien kulttuuritilaisuuksien järjestämiseksi.

Tuetaan tähän liittyvien jo olemassa olevien toiminnan muotojen jatkamista. Tällaisia ovat mm. jäsenjärjestöjen Maanantai-klubit ja retket yhteiskunnallisesti kantaa ottaviin teatteriesityksiin ja muihin kulttuuritapahtumiin. Myös liiton perinteisen Marx-opiston toimintaa jatketaan ja kehitetään.

7. Kehittää DSL:n ja opintokeskuksen hanketoimintaa yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa

 • Vuoden 2022 aikana DSL:lla on tarkoitus olla mukana Eurooppatiedotus-hankkeessa yhteistyössä muiden jäsen- ja yhteistyöjärjestöjen kanssa.
 • Liittotoimikunta linjaa vuosittain toimintasuunnitelman yhteydessä periaatteet suurimmista hankerahoitusten hauista.

Tulosten arviointi

Sivistysliiton ja sen ylläpitämän DSL:n opintokeskuksen toimintaa ohjaa ja arvioi liittotoimikunta yhdistyslain ja kirjanpitolain edellyttämin toimin.

Vuosittain järjestettävässä kehittämisseminaarissa arvioidaan toimintaa ja kootaan jäsen- sekä yhteistyöjärjestöjen näkemykset toiminnan tuloksellisuudesta.

Lisäksi toiminnan tuloksia arvioidaan opintotoiminnan tilastojen valossa sekä tarkastellaan julkaisutoiminnan sekä sen pohjalta järjestettävän opintotoiminnan määrää. Arvioinnissa pyritään ottamaan huomioon myös opintotoiminnan laatu: miten hyvin opintotoiminta edistää säännöissä määriteltyjä liiton tavoitteita.

Kurssipalautteita seurataan säännöllisesti koulutusten kehittämiseksi.

Yhteistyökumppanit

Vapaan sivistystyön ja opintokeskusten edunvalvonnan ja yhteistoiminnan kehittämisen kysymyksissä tärkeimmät yhteistyöfoorumit ovat Opintokeskukset ry ja Vapaa sivistystyö ry.

DSL on jäsenenä eurooppalaisen marxilaisen ja kriittisen yhteiskuntatutkimuksen transform! europe -verkostossa, Työväenperinne – Arbetartradition ry:ssä, jonka tarkoituksena on työväen ja työväenliikkeen perinteen vaaliminen, tutkiminen ja tallentaminen sekä siitä tiedottaminen sekä Kansan Radioliitto ry:ssä, joka tukee erityisesti vähäosaisten ja syrjintäuhan alaisten väestöryhmien äänen kuulumista mediassa ja koko yhteiskunnassa.

Jäsenjärjestöjen ja muiden opintotoimintaa DSL:n opintokeskuksen kanssa yhteistyössä järjestävien tahojen lisäksi yhteistyötä tehdään muun muassa Rosa Luxemburg -säätiön kanssa.

Demokraattinen sivistysliitto ry
Liittokokous 14.5.2022