Palkkatyö ja pääoma

Vaasan marxilaisen foorumin alustus 24.9.2019.

Johdanto

 • Ilmestyi 1849
 • Propagandakirjanen, tarkoitettu tavallisten työntekijöiden luettavaksi
 • Kuvaus taloudellisista suhteista nykyisen yhteiskunnan pohjalla
 • Marx ei ollut kehittänyt vielä loppuun taloustieteen arvosteluaan, käsitteitä ja mekanismeja käsitelty pitemmälle esim teoksissa Työpalkka, hinta ja voitto sekä Pääoma
 • Mihin omistavan luokan ja sen luokkaherruuden olemassaolo perustuu samoin kuin työntekijän orjuus (palkkatyöorjuus) perustuu
 • Tarkastelukohteita:
  – työ ja työvoima sekä niiden välinen ero
  – palkan määräytyminen
  – tavara ja sen hinnan määräytyminen
  – pääoman olemus
  – kapitalistien ja työntekijöiden välinen vaihto ja etujen vastakkaisuus
  – pääoman kasvaminen ja kasvun vaikutus työntekijöihin
 • Tarkoituksena olla mahdollisimman kansantajuinen esitys, työntekijöiden ymmärrettävissä
 • Merkitys nykyaikana:
  -Voidaan ymmärtää paremmin mekanismeja jotka toimivat nykyisen talousjärjestelmän taustalla, sen kehityssuuntia sekä tehdä tarvittavat johtopäätökset
  -Kapitalismin perusolemus ei ole muuttunut, palkkatyöjärjestelmän toiminta, pääoman ja työn välinen suhde olennaisia

Mikä on palkka?

 • Työvoima on tavara, jonka kapitalisti ostaa markkinoilta kuten raaka-aineet ja koneet
 • Työntekijä on tuotannon väline siinä missä edellämainitut
 • Palkka on työvoiman hinta
 • Työvoiman hinta koostuu elämäntarvikkeista joita työntekijä tarvitsee elääkseen
 • Työntekijä on tuotannon väline eikä saa itselleen osuutta valmistamastaan tuotteesta
 • Työntekijä hyväksyy tilanteen koska se on keino selviytyä elämässä
 • Palkkatyöntekijä eroaa orjasta tai maaorjasta siinä että myy itsensä markkinoilla voidakseen elää

Mikä määrää tavaran hinnan?

 • Kilpailu ostajien ja myyjien välillä, kysyntä ja tarjonta
 • Tavaran hinta heilahtelee tuotantokustannusten ylä- ja alapuolella
 • Hinnan nousua ja laskua suhteutetaan tuotantokustannuksiin, onko hinta niiden ala- vai yläpuolella
 • Pitkällä aikavälillä keskimääräinen hinta vastaa tuotantokustannusta
 • Tuotantokustannus on tuotantoon käytettyjen raaka-aineiden ja työvälineiden kuluminen + tuotantoon käytetty työmäärä
 • Mitataan niihin käytetyn työmäärän kestoajan perusteella

Mikä määrää palkan suuruuden?

 • Palkka on työvoiman hinta
 • Kysyntä ja tarjonta vaikuttavat suuruuteen kuten muidenkin tavaroiden kohdalla
 • Palkan taso määräytyy työvoiman tuotantokustannusten perusteella
 • Työvoiman tuotantokustannus on hinta joka vaaditaan työntekijän pitämiseen työkykyisenä, koulutukseen ja työväenluokan uusintamiseen
 • Marx käyttää alimmasta palkan tasosta nimitystä minimipalkka (yksinkertaisen työvoiman tuotantokustannukset), koskee työväenluokkaa kokonaisuudessaan eikä yksittäistä työntekijää

Mitä on pääoma ja kuinka se kasvaa?

 • Pääoma on raaka-aineet, työvälineet ja elämäntarvikkeet joita käytetään tuottamaan uusia raaka-aineita, työvälineitä ja elämäntarvikkeita
 • Nämä ovat työn tuotteita, kasautunutta työtä
 • Pääomaa käytetään tuottamaan yhä enemmän pääomaa, vaihdossa työvoiman kanssa
 • Tapa jolla ihmiset ovat suhteessa tuotannon kautta muodostaa tiettyjä yhteiskunnallisia suhteita
 • Nämä suhteet muodostavat määrätyn historiallisen kehitysasteen, yhteiskunnan
 • Työväenluokan, jolla ei ole muuta kuin työvoimansa, olemassaolo on pääoman välttämätön ehto
 • Elävä työ palvelee kasautunutta työtä muuttamalla sen pääomaksi, säilyttämällä ja lisäämällä sen arvoa

Mitä tapahtuu kapitalistin ja työntekijän välisessä vaihdossa?

 • Työntekijä vaihtaa työvoimansa elämäntarvikkeisiin, jotka käyttää välittömään kulutukseen
 • Kapitalisti vaihtaa elämäntarvikkeet työntekijän työvoimaan, jolla työntekijä paitsi korvaa minkä kuluttaa, tuottaa kapitalistille lisäarvoa
 • Pääoman kannalta tuottava vaihto, työvoima on tuottanut alkuperäistä enemmän arvoa
 • Työntekijän kannalta tuottamaton vaihto, rahat on vaihdettu elämäntarvikkeisiin jotka ovat kadonneet kulutukseen ja joita saadakseen hänen on myytävä itsensä uudestaan
 • Työntekijä tuottaa uutta arvoa, pääomaa, jota käytetään edelleen uusien arvojen tuottamiseen
 • Työntekijän työvoima lisää pääomaa, vahvistaa sitä valtaa jonka orja se on

Mikä on työn suhde pääomaan?

 • Työpalkan suhde kapitalistin voittoon on suhteellinen työpalkka, kertoo kuinka suuren osan työn luomasta uudesta arvosta työ saa pääomaan verrattuna
 • Tavaran arvo = Raaka-aineiden ja työvälineiden kulumisen arvo + työpalkka + kapitalistin voitto
 • Työpalkka ja voitto otetaan työn luomasta ja raaka-aineisiin lisäämästä uudesta arvosta
 • Suhteellinen palkka = työpalkka/voitto
 • Työpalkka voi pysyä samana tai nousta, ja samaan aikaan suhteellinen palkka aleta, jos voitto kasvaa enemmän kuin työpalkka
 • Suhteellisen palkan pienentyessä yhteiskunnallisen rikkauden jako työn ja pääoman välillä muuttuu epätasaisemmaksi, kapitalistiluokan valta kasvaa ja työväenluokan asema heikkenee
 • Palkka ja voitto käänteisessä suhteessa toisiinsa: Voiton noustessa palkka vähenee ja päinvastoin
 • Pääoman ja työn edut ovat vastakkaiset

Mitkä ovat pääoman kasvun vaikutukset?

 • Kapitalistien lukumäärä ja heidän pääomansa suuruus kasvaa
 • Kapitalistien keskinäinen kilpailu lisääntyy
 • Keino voittaa kilpailijat on myydä halvemmalla -> täytyy voida tuottaa mahdollisimman halvalla, käyttää mahdollisimman vähän työtä tuotannossa
 • Kilpailu tuottavuuden parantamiseksi lisäämällä tuotannon automatisaatiota, hyödyntämällä uudet tieteelliset edistyaskeleet työvoiman säästämiseksi
 • Tehokkammat tuotantovälineet mahdollistavat yksittäisen kapitalistin myydä hetkellisesti halvemmalla kuin kilpailijansa, kilpailu kuitenkin yleistää uudet tuotantovälineet ja kilpailijat tulevat ottamaan samat menetelmät käyttöön
 • Suuremmasta tuottavuudesta kapitalistille seurauksena ainoastaan että on tuotettava enemmän kuin aiemmin
 • Seurauksena kapitalistit ovat keskenään samassa asemassa kuin aiemmin, sama kehityskulku alkaa uudestaan, mullistaen vanhat tuotantotavat ja tuotantovälineet
 • ”Työnjako aiheuttaa suuremman työnjaon, koneiden käyttö suuremman koneiden käytön, suuressa mitassa tapahtuva tuotanto vielä suuremmassa mitassa tapahtuvan tuotannon”
 • Tuottavuuden kasvaessa työntekijöiden keskinäinen kilpailu lisääntyy
 • Työntekijät pyrkivät myymään työtä mahdollisimman halvalla, toisaalta suorittamaan enemmän työtä kuin aiemmin
 • Työnjaon lisääntyminen pyrkii yksinkertaistamaan työtehtäviä
 • Työ yksinkertaistuu, muuttuu vastenmielisemmäksi, samalla kilpailu lisääntyy ja palkka laskee
 • Tuotannon kasvaminen suurentaa lamakausien ja taantumien mittasuhteita

Palkkatyö ja pääoma luettavissa Marxist.org -sivustolla.