Historiallinen materialismi ja materialistinen historiakäsitys

Jari Karttunen

Marxilaiset eivät näe historiaa pelkkänä yksittäisten tosiseikkojen sarjoina, vaan pyrkivät löytämään yleisiä prosesseja ja lakeja, jotka ohjaavat luontoa ja yhteiskuntaa. Marxilaisessa menetelmässä analysoidaan piilotettuja historian pohjavirtauksia, jotka ohjaavat yhteiskunnan kehitystä varhaisimmista heimoyhteisöistä aina nykypäivään saakka. Tapaa, jolla marxismi seuraa tätä kulkua, kutsutaan materialistiseksi historiakäsitykseksi.

Ennen Marxia ja Engelsiä historiaa pidettiin useimpien ihmisten taholta toisiinsa liittymättömien tapahtumien sarjana, tai käyttäen filosofista termiä “onnettomuuksina”. Yleistä selitystä ei ollut eikä historialla ei ollut sisäistä lainalaisuutta. Marxilaisten mukaan osoittamalla, että pohjimmiltaan kaikki ihmisen kehitys riippuu tuotantovoimien kehityksestä, Marx ja Engels loivat historian kululle tieteellisen perustan.

Tämä tieteellinen menetelmä antaa mahdollisuuden ymmärtää historiaa, ei vain joukkona toisiinsa liittymättömiä ja sattumanvaraisia tapahtumia, vaan osana selkeästi ymmärrettyä ja toisiinsa liittyvää prosessia. Historia kokoelma toimia ja reaktioita, jotka kattavat politiikan, talouden ja koko yhteiskunnallisen kehityksen. Kaikkien näiden ilmiöiden välinen monimutkainen dialektinen suhde on historiallisen materialismin tutkimuksen tehtävä. Ihmiskunta muuttaa jatkuvasti luontoa työn kautta ja samalla muuttuu itse mukana.

Mutta mitkä ovat niitä lakeja, jotka ohjaavat historiallista muutosta? Marxismi selittää, että jokaisen yhteiskunnan kehityksen avain on tuotantovoimien kehittyminen: työvoima, teollisuus, maatalous, tekniikka ja tiede. Jokainen uusi sosiaalinen järjestelmä – orjuus, feodalismi ja kapitalismi – on edistänyt ihmiskunnan edistymistä tuotantovoimien kehittämisen kautta. Marxismi väittää, että inhimillisen yhteiskunnan kehittyminen miljoonien vuosien ajan on siinä mielessä edistystä, että se lisää ihmiskunnan voimaa luontoon nähden ja luo siten aineellisia edellytyksiä todellisen vapauden saavuttamiseksi ihmiskunnalle. Tämä ei kuitenkaan ole koskaan tapahtunut suoraviivaisesti. Historiassa on sekä laskevaa että sekä nousevaa kehitystä.