TYÖAIKA ja historiallinen kehitysvaihe

Alkuyhteiskunta

Elämä osana alkuyhteiskuntaa oli kestävyyttä ja monia taitoja vaativaa, mutta samalla yksinkertaista, palkitsevaa ja ”työstä” vapaata. Tutkimuksien mukaan nykyiset alkuyhteiskuntaa edustavat metsästäjä keräilijät työskentelevät vähemmän aikaa ja omaavat enemmän vapaa-aikaa kun modernin kapitalistisen yhteiskunnan ihmiset. Ylipäätään työn käsite erotettuna muusta elämästä puuttuu. On laskettu, että MK yhteisöt, jotka elävät maanviljelykseen sopimattomilla alueilla, käyttävät päivittäin 3-5h aikaa ”työn” tekemiseen työn jakaantuessa tarpeen mukaan epäsäännöllisesti, viikottaisen työajan ollen noin 20h riippuen siitä mikä lasketaan työksi. Vuotuinen työaika on näin ollen noin 1000h, jota tehdään omaksi ja yhteisön hyväksi.

Orjayhteiskunta

On laskeskeltu, että orjanomistajayhteiskunta Roomassa keskiverto työaika oli työtätekevillä noin 6h päivässä, mikä tarkoitti 2200h vuodessa. Maaseudulla on työtä tehty vähemmän kenties 1600h vuodessa. Varsinkin maanviljelyksen suhteen työ oli kuitenkin hyvin vuodenaikasidonnaista. Orjayhteiskunnan perusolemuksena oli, että työn tekeminen kuului vain orjien tehtäväksi vapaiden vältellen sitä jos tähän oli varaa. Orjien oli työskenneltävä henkensä menettämisen ja rankaisun uhalla. Köyhien vapaiden oli usein myytävä itsensä määräaikaisesti orjiksi ja alistua työntekoon ja isäntien mielivaltaan.

Feodalismi

Feodaaliyhteiskunnan aikana elo ja työ oli samankaltaista kuin menneenä vuosituhantenakin. On arvioitu, että talonpojat työskentelivät vuosittain 1400-1600h. Kaupunkien työläiset työskentelivät noin 2300h vuodessa. Erotuksena orjayhteiskuntaan on se, että feodaaliajan työntekijät olivat vapaita ihmisiä ja työnteon tarve koski kaikkia muita paitsi maanomistajia. Maaorjien oli työskenneltävä elinkeinonsa menettämisen ja rangaistuksen uhalla.

Kapitalismi

Kaikista tähän astisista jäejestelmistä ihminen on joutunut työskentelemään eniten juuri kapitalismissa. Teollistuneen kapitalismin huippuaikoina ennen työväenliikkeen syntyä, työläinen joutui työskentelemään 12-14h päivässä, 70h viikossa ja jopa 3500h vuodessa. Myöhempinä aikoina koneistuminen ja työväenliikkeen ponnistelut ovat laskeneet tätä työmäärää, mutta vielä nykypäivänäkin se on 1900h mikä ylittää selvästi alkuyhteiskunnan työmäärän. Varhaisessa kapitalismissa palkkaorjan oli työskenneltävä nälkään nääntymisen uhalla. Myöhäisemmässä vaiheessa yhteiskunnallisen/sosiaalisen paheksunnan ja taloudellisen puutteen uhalla.

Tulevaisuudessa………?

Sosialismi

Oletuksena on työn määrän vähentyminen kun tarve tuottaa lisäarvoa kapitalisteille poistuu ja koneiden kasvanut tuotantokapasiteetti valjastetaan työtätekevien käytöön. Työtä tehdään sen verran kun yhteiskunnan ylläpitäminen vaatii. 4-6h päivässä lähestyen 20h työviikkoa ja 1000h työvuotta. Työtä on tehtävä kykynsä mukaan silloin kun sille on tarvetta sosiaalisen paineen uhalla?

Kommunismi

Työtä tehdään sen verran kuin huvittaa? Koneet tekevät työn? Ei ole enää merkitsevää erottaa työtä ja vapaa aikaa kuten ei ollut alkuyhteiskunnassakaan?