Toiminta- ja kehittämisohjelma kaudelle 2018–2019

Tiivistelmä toiminnasta

Liiton (DSL) ja sen ylläpitämän opintokeskuksen toiminnassa ovat keskeisellä sijalla vasemmistolaisen, työväenliikkeen perinteisiin nojaavan omaehtoisen aikuiskoulutuksen, sivistys- ja kulttuuritoiminnan toteuttaminen sekä marxilaisen keskustelun ja tutkimuksen edistäminen. Keskeisinä periaatteina ovat maailmanlaajuinen solidaarisuus, sosiaalinen ja taloudellinen oikeudenmukaisuus, demokratia sekä rauhan, humanismin ja sosialismin aatteet.

Tavoitteet

Liittokokouskaudella 2018–2019 tavoitteena on edistää marxilaisuuden opiskelua ajankohtaisen ja edistyksellisen tutkimuksen sekä teemojen käsittelyn kautta, välittää työväenliikkeen ja kansalaistoiminnan kansainvälisiä kokemuksia:

 1. Tukea järjestöjen opintotoiminnan järjestämistä entistä paremmin.

Vuoden 2017 marraskuussa pidetyssä DSL:n kehittämisseminaarissa jäsenjärjestöjen viesti oli, että yhteistyössä DSL:n opintokeskuksen kanssa järjestettävän opintotoiminnan byrokratian vaikeus ylittää siitä saatavan hyödyn. DSL:n opintokeskuksen tukea jäsenjärjestöjen sekä muiden yhteistyöjärjestöjen opintotoiminnan järjestämiseen pyritään parantamaan seuraavilla tavoilla:

 • DSL tulee jatkossa järjestämään kehittämisseminaarin kerran vuodessa. Liittokokousvuosina kehittämisseminaari on liittokokouksen yhteydessä.
 • Kootaan järjestöistä opintovastaavien verkostoa ja järjestetään säännöllisesti kouluttajakoulutusta freireläisen pedagogiikan pohjalta.
 • Tuotetaan materiaalia opintotoiminnan järjestämisen helpottamiseksi:
  • opintovihkot ja opintokerhomallit
  • ideoita erilaisiin työskentelytapoihin
  • alustaja- ja tilalistaus
  • seminaaripaketteja
 • Lisätään DSL:n työntekijöiden kontaktia jäsen- ja yhteistyöjärjestöihin muun muassa vierailuiden kautta.
 • Kehitetään yhteistyötä jäsenjärjestöjen ja DSL:n opintokeskuksen yhteisen sivistys- ja kasvatustyön järjestämisessä. Tämä pitää sisällään tilaisuuksien järjestelyiden ja tiedotuksen hoitamisen sekä mahdolliset etä- ja verkko-opintomahdollisuudet.
 1. Jalkauttaa DSL:n uudet kotisivut jäsenjärjestöjen ja yhteistyötahojen aktiiviseen käyttöön.

DSL:n kotisivuja sekä sähköisiä lomakkeita on uudistettu. Tavoitteena on tiedottaa kotisivujen kautta yhä enemmän DSL:n palveluista, koulutuksista, materiaaleista sekä jäsen- ja yhteistyöjärjestöjen sivistys-, opinto- ja kulttuuritoiminnasta. Tavoitteena on myös saada Selviytymispankki.fi-sivusto yhä paremmin jäsenistön käyttöön. Laadukkaalla tiedottamisella ja kotisivujen esillä pitämisellä DSL:n toiminnassa kotisivut saadaan yhä useamman järjestötoimijan aktiiviseen käyttöön.

 1. Parantaa päätösten valmistelun kollektiivisuutta, lisätään tiedonkulkua ja demokratiaa päätöksenteossa sekä vahvistetaan jäsenjärjestöjen mahdollisuuksia osallistua liiton toimintaan.

Demokraattisen sivistysliiton toimintaa ohjaa liiton säännöt ja sen ylläpitämän opintokeskuksen toimintaa ohjesääntö. Päätösten valmistelun kollektiivisuutta, tiedonkulkua ja demokratiaa sekä jäsenjärjestöjen mahdollisuuksia osallistua liiton toimintaan lisätään muun muassa seuraavilla tavoilla:

 • Liittotoimikunnan rakenteessa huomioidaan eri jäsenjärjestöjen, alueiden, sukupuolen ja ikäluokkien edustus sekä varmistetaan marxilaisuuden ja vapaan sivistystyön asiantuntemus.
 • Jäsenjärjestöille sekä muille kiinnostuneille lähetetään DSL:n ajankohtaisesta toiminnasta kertova uutiskirje kerran kuukaudessa sähköpostitse.
 • Liittotoimikunnan esityslistat ja pöytäkirjat saatetaan jäsenjärjestöjen tietoon.
 1. Lisätä ja kehittää julkaisutoimintaa sekä parantaa julkaisuiden laatua.
 • Tehdään selkeät ohjeistukset, kuinka ja millä ehdoin julkaisutoimintaa tehdään.
 • Käynnistetään työväen sivistystyötä varten verkkojulkaisuprojekti.
 • Julkaistaan kirjallisuutta ja opintoaineistoja painotuotteina ja verkossa. Kartoitetaan vanhat materiaalit, joista voisi ottaa uusia painoksia. Pyritään kehittämään opintoaineistojen tuottamista opintokerhotoiminnan yhteydessä.
 1. Kriittisen yhteiskunnallisen keskustelun ja kulttuuritoiminnan lisääminen yhteiskunnallisen tietoisuuden parantamiseksi.
 • Välitetään kirjoja ja muita opetusvälineitä erityisesti yhteiskunnallisten opintojen järjestämisen tukemiseksi.
 • Järjestetään keskustelutilaisuuksia ja kulttuuritoimintaa marxilaisuudesta sekä työväenliikkeen perinteestä, merkityksestä ja käytännöstä. Tämä pitää sisällään jo olemassa olevat toiminnan muodot, kuten teatteriretket ja Maanantai-klubit.
 • Digitoidaan DSL:n vanhoja julkaisuja.
 1. Kehittää DSL:n ja opintokeskuksen hanketoimintaa yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa
 • Vuoden 2018 aikana DSL:lla on Eurooppatiedotus-hanke yhteistyössä TSIL:n sekä muiden jäsen- ja yhteistyöjärjestöjen kanssa. Hankkeen tavoitteet, sisältö ja arviointi on avattu hankesuunnitelmassa.
 • Maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus on siirtynyt vapaan sivistystyön tehtäväksi vuoden 2018 alussa. DSL:n opintokeskus on mukana Opintokeskukset ry:n ja Suomen Kansanopistoyhdistys ry:n hankkeessa. Hankkeen kautta saadaan myös eväitä kehittää DSL:n opintokeskuksen omaa suomen kielen sekä erityisesti luku- ja kirjoitustaidon koulutusta.
 • Liittotoimikunta linjaa vuosittain toimintasuunnitelman tekemisen yhteydessä periaatteet suurimmista hankerahoitusten hauista.

Tulosten arviointi

Sivistysliiton ja sen ylläpitämän DSL:n opintokeskuksen toimintaa ohjaa ja arvioi liittotoimikunta yhdistyslain ja kirjanpitolain edellyttämin toimin.

Vuosittain järjestettävässä kehittämisseminaarissa arvioidaan toimintaa ja kootaan jäsen- sekä yhteistyöjärjestöjen näkemykset toiminnan tuloksellisuudesta. Seuraavassa, keväällä 2019 järjestettävässä kehittämisseminaarissa tarkastellaan erityisesti tavoitteiden 2, 3 ja 6 toteutumista. Seuraavan liittokokouksen yhteydessä järjestettävän kehittämisseminaarin keskeisenä sisältönä ovat tavoitteet 1, 4 ja 5.

Lisäksi toiminnan tuloksia arvioidaan opintotoiminnan tilastojen ja verkkosivukäyntien valossa sekä tarkastellaan julkaisutoiminnan sekä sen pohjalta järjestettävän opintotoiminnan määrää (mm. myynti/lataus/vierailumäärät).

Kurssipalautteita seurataan säännöllisesti koulutusten kehittämiseksi.

Yhteistyökumppanit

Vapaan sivistystyön ja opintokeskusten edunvalvonnan ja yhteistoiminnan kehittämisen kysymyksissä tärkeimmät yhteistyöfoorumit ovat Opintokeskukset ry ja Vapaa sivistystyö ry.

DSL on jäsenenä eurooppalaisen marxilaisen ja kriittisen yhteiskuntatutkimuksen Transform!-verkostossa, Työväenperinne – Arbetartradition ry:ssä, jonka tarkoituksena on työväen ja työväenliikkeen perinteen vaaliminen, tutkiminen ja tallentaminen sekä siitä tiedottaminen sekä Kansan Radioliitto ry:ssä, joka tukee erityisesti vähäosaisten ja syrjintäuhan alaisten väestöryhmien äänen kuulumista mediassa ja koko yhteiskunnassa.

Jäsenjärjestöjen ja muiden opintotoimintaa DSL:n opintokeskuksen kanssa yhteistyössä järjestävien tahojen lisäksi yhteistyötä tehdään muun muassa Rosa Luxemburg -säätiön kanssa.

Demokraattinen Sivistysliitto ry.
Liittokokous 26.5.2018