Toiminta 2017

Liiton (DSL) ja sen ylläpitämän opintokeskuksen toiminnassa ovat keskeisellä sijalla vasemmistolaisen, työväenliikkeen perinteisiin nojaavan omaehtoisen aikuiskoulutuksen, sivistys- ja kulttuuritoiminnan toteuttaminen sekä marxilaisen keskustelun ja tutkimuksen edistäminen. Keskeisinä periaatteina ovat maailmanlaajuinen solidaarisuus, sosiaalinen ja taloudellinen oikeudenmukaisuus sekä rauhan, humanismin ja sosialismin aatteet.

Sivistys- ja kulttuuritoiminta

Sivistys- ja kulttuuritoiminnan toteuttamiseksi liitto perustaa erityisiä hankkeita, järjestää opinto-, keskustelu- ja kulttuuritilaisuuksia, tukee pienryhmien opintotoimintaa sekä harjoittaa tutkimus- ja julkaisutoimintaa. Hankkeita varten perustetaan työryhmiä, joiden toimintaan kutsutaan mukaan eri aloilla toimijoita ja jäsen- ja yhteistoimintajärjestöjen edustajia.

Kansalaisvaikuttaminen

Hyödynnetään Hakevan toiminnan väylä kansanvaltaistumiseen –hankkeen tuottamia aineistoja ja kokemuksia siten, että syrjäytettyjen ja vetäytyvien kansalaisyhteiskuntaan osallistamisen opintotoiminnan ohella sosiaalityön ulottuvuudet ovat mukana. Sivistetään oppijoita niin, että kasvatustavoitteena on ihmissuhteiden tasa-arvon lähtökohdista tiedostava, toimintakykyinen ja päihdyttävistä aineista vapaa ihminen.

DSL osallistuu mahdollisuuksien mukaan sosiaalifoorumien järjestelyihin: Suomen sosiaalifoorumi on Helsingissä 1.-2.4.2017 ja paikallisia foorumeja järjestetään ainakin Tampereella, Oulussa ja Turussa.

Sosiaaliturvan kysymysten, sote- ja kuntarakenneuudistuksen käsittelyä jatketaan ja kehitetään sosiaalineuvonta- ja opastuspalvelujen tuottamisella. Tavoitteena on laajentaa palveluja useammille paikkakunnille. Tässä hyödynnetään kesällä 2016 muodostettua vertaisneuvonnan verkostoa, jossa on mukana toimijoita useilta aloilta kuten päihde- ja kriminaalihuolto, mielenterveys, asuminen, velkavaikeudet ja vammaisten oikeudet.

Selviytymispankki.fi –sivuston ylläpitämisellä tarjotaan neuvontatoimintaan aineistoja ja työkaluja. Sivuston käyttöä ja sen jatkokehittelyä varten järjestetään mahdollisuuksien mukaan koulutustilaisuuksia eri paikkakunnilla. Tavoitteena on järjestöllisen sivistystyön avulla kartuttaa tietoja sosiaalistaloudellisista oikeuksista ja etuuksista sekä niiden hakemisesta. Tällä vahvistetaan kansalaisyhteiskunnan toimijoiden valmiuksia osallistua ja vaikuttaa oikeuksiensa puolustamiseen ja kehittämiseen. Lisäksi selvitetään hyvinvointivaltion etuuksiin ja palveluihin tehtyjä heikennyksiä ja listataan niitä mahdollisuuksien mukaan sivustolle.

DSL kannustaa osallistumaan Joukkovoima-verkoston toimintaan.

Moniarvoinen Suomi

DSL toteuttaa monikulttuurisuutta ja hyviä etnisiä suhteita edistäviä hankkeita, joiden tavoitteena on lisätä kansalaisten keskuudessa humaania ja kansainvälistä ajattelutapaa, tasa-arvoa, moniarvoisuutta ja solidaarisuutta. Pakolaiskriisi EU:n alueella on noussut merkittäväksi ongelmaksi ja useissa maissa fasistiset liikkeet vahvistuvat. DSL on mukana Opintokeskukset ry:n kautta pakolaisten ja maahanmuuttajien koulutuksen kehittämiseen.

DSL on jäsenenä Rasmus-verkostossa ja osallistuu sen toimintaan. DSL osallistuu mahdollisuuksien mukaan Kepan järjestämiin tapahtumiin eri puolilla Suomea esimerkiksi Mahdollisuuksien tori –tapahtumiin sekä Maailma kylässä –festivaaliin 27.5. – 28.5.2017.

Kansainvälinen vaikuttaminen ja rauhan kasvatustyö

Kansainvälisen politiikan opinto- ja tutkimustoiminnassa keskeisellä sijalla ovat Euroopan unionin kehitykseen, kansainvälisiin taloussuhteisiin, mm. vapaakauppasopimukset (TTIP, TiSA ja CETA), ja militarismiin liittyvät aiheet. Erityisesti tarkastellaan Brexitin vaikutuksia koko Euroopalle.

DSL osallistuu rauhanliikkeen kanssa järjestettäviin Naton ja sodan vastaisiin tapahtumiin. Erityisesti käsitellään Naton läsnäoloa Itämerellä ja Pohjois-Euroopassa. Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan eri maiden puolesta järjestettävään solidaarisuustoimintaan.

Marxilaisuus – kansalaisyhteiskunta – demokratiakasvatus

Kehitetään marxilaista tutkimusta edistävää yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden, opiskelijoiden, tutkimuslaitosten, järjestöjen ja kansalaisliikkeiden kanssa kansainväliset yhteistyömahdollisuudet huomioiden. DSL:n täysjäsenyys Transform! Europe –verkostossa antaa mahdollisuuksia yhteistyön syventymiseen muiden Euroopassa vaikuttavien marxilaisten ja vasemmistolaisten tutkimus- ja sivistysjärjestöjen kanssa.

Marxin syntymän 200 vuotta (2018) merkeissä käynnistetään yhteistyöhanke Rosa Luxemburg -säätiön kanssa ja lähestytään asiassa myös muita tahoja, kuten Karl Marx -seuraa.

Muutetaan marxilaisuuden talviyliopistokurssit ja kesäyliopistokurssit yhteiseksi Marx-opistoksi. Uudella nimellä korostetaan sitä, että opiskelu on ympärivuotista. Marx-opiston talvi- ja kesätapaamisten välillä järjestetään marxilaisuutta käsitteleviä seminaareja ja muuta opintotoimintaa. Myös verkko-opintojen mahdollisuudet selvitetään ja käynnistetään mahdollisuuksien mukaan marxilaisuuden verkko-opintoja. Marx-opiston kaksipäiväinen talvitapaaminen järjestetään 28. – 29.1.2017 ja kolmipäiväinen kesätapaaminen 11.8. – 13.8.2017. Tapaamisten ja muun opintotoiminnan pohjalta julkaistaan marxilaisuuden vuosikirja 2017.

Julkaistaan Jukka Heiskasen teokset Karl Marx filosofina ja Nuoren Marxin luonnonfilosofia ja sen ekologiset seuraukset sähköisesti liiton kotisivuilla vuoden 2017 aikana.

Kohtuutalous – ympäristökasvatus

Ajankohtaisiksi aiheiksi ovat nousseet Degrowth eli kohtuutalous ja -ajattelu sekä ns. Vihreä uusjako käsitteet, joilla haetaan vaihtoehtoisia talouden ja ympäristön toimintamalleja. Järjestetään mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä muiden tahojen kanssa kohtuutta käsittelevää opintotoimintaa.

Jatketaan keskustelua ympäristöllisestä oikeudenmukaisuudesta ja kannustetaan paikallisia järjestöjä selvittämään ympäristönsä tilaa sekä kustannusten kohdentumista ympäristönsuojelussa. Näin toteutetaan ’ekologisen jalanjäljen’ käsittelyä myös paikallisella tasolla.

Historia

Järjestetään mahdollisuuksien mukaan heinäkuun valtalakia (1917), lokakuun vallankumousta (1917), Suomen 100-vuotiasta itsenäisyyttä (1917) ja kansalaissotaa (1918) käsitteleviä tilaisuuksia ja tapahtumia.

Järjestetään kansalaissotaa käsittelevä tilaisuus 16.5.2017 Helsingissä.

DSL tukee työväenliikkeen historiaa ja kulttuuriperinnettä tutkivien opintoryhmien toimintaa ja niiden tuotosten julkaisua sekä kulttuuritilaisuuksien järjestämistä. Liitto ohjaa työväenliikettä käsitteleviä julkaisuja ja järjestöjen aineistoja tallennettavaksi Kansan Arkistoon.

Kulttuuri- ja taidekasvatus

Liitto tukee piirissään toimivien kansanperinnettä, kätten taitoja, kirjallisuutta, esiintymistaitoa, musiikkia, teatteria ja tanssia harjoittavien ryhmien toimintaa. Järjestetään teatterimatkoja ja tuetaan valokuva- ja taidenäyttelyiden järjestämistä.

Jatketaan Maanantai-klubi nimisiä tapahtumia Helsingissä ja Tampereella sekä kannustetaan vastaavanlaisten avointen keskustelu- ja kulttuurifoorumien järjestämiseen myös muilla paikkakunnilla.

Tornion Järjestöyhdistyksen kanssa jatketaan kehitysvammaisten nuorten kulttuuri- ja taidekurssien järjestämistä.

DSL osallistuu mahdollisuuksien mukaan Työväenkirjallisuuden päiville Tampereella elokuussa ja Stadin työväenkirjallisuuspäiville marraskuussa 2017.

Elämänkatsomustieto ja terveyttä ja hyvinvointia edistävät opinnot

DSL tukee elämänkatsomustietoa käsittelevien pienryhmien toimintaa, järjestää aiheesta luento- ja keskustelutilaisuuksia ja ohjaajakoulutusta. Kehitetään filosofian opiskelutoimintaa erityisesti nuorten keskuudessa.

Järjestetään liikuntaa, ravitsemustietoa, terveyttä ja ikääntymisen vaikutuksia käsitteleviä opintotilaisuuksia. Tuetaan vammaisten kuntoutuskoulutusta ja vammaisryhmien omaehtoista opinto- ja harrastustoimintaa. Järjestetään elämänhallintakoulutusta sekä raittiita elämäntapoja ja päihdepolitiikkaa käsitteleviä avoimia luento- ja keskustelutilaisuuksia.

Järjestökoulutus

DSL toteuttaa järjestöissä ja kansalaisliikkeissä toimiville henkilöille järjestötoiminta- ja järjestöohjaajakoulutusta. Koulutuksessa käsitellään muun muassa järjestöjen opinto- ja koulutustoimintaa, järjestöjen asemaa yhteiskunnassa, lainsäädäntöä, luottamushenkilöiden tehtäviä, taloudenhoitoa, viestintää ja markkinointia sekä tietojenkäsittelyä. Toimintakauden aikana toteutetaan myös järjestöjen kotisivujen päivityskoulutuksia.

Opintokeskustoiminta

”DSL:n opintokeskuksen koulutustehtävä perustuu rauhan, kansainvälisyyden, humanismin, demokratian sekä marxismin ja sosialismin aatteisiin. Koulutus ja opintokerhot edistävät kykyä toimia yhteisöissä, syventävät valtiollista ja yhteiskunnallista tietoisuutta kansanvaltaisuuden edistämiseksi sekä kohottavat yleistä sivistystasoa. Koulutuksien sisällöissä painottuvat yhteiskunnalliset aineet ja järjestökoulutus, monikulttuurisuus ja kulttuuri sekä ohjaaja- ja johtamiskoulutus.”

Opintokeskusten ja opetusministeriön välillä käydään neuvotteluja opintotilaisuuksien kustannuspohjaa koskevan lain muutoksesta. Neuvottelujen jälkeen selviää, missä laajuudessa koulutuksiin osallistujien matka-, majoitus ja ruokailukustannukset hyväksytään.

Opintokerhotoiminta on yhdistetty muuhun opintotoiminnan valtionosuuteen ja näin sekin kuuluu samaan kustannuspohjaan ja sillä on omavastuuosuus.

Opintokerhotoimintaa jatketaan ja kehitetään. Tavoitteena on kerhojen (pienryhmien) vetäjien taitojen ja oppimistulosten arvioinnin parantaminen ja sen yhteydessä Paulo Freiren pedagogiikkaan perehtyminen.

WordPress theme: Kippis 1.15