Toiminta 2018

YLEISTÄ

Liiton (DSL) ja sen ylläpitämän opintokeskuksen toiminnassa ovat keskeisellä sijalla vasemmistolaisen, työväenliikkeen perinteisiin nojaavan omaehtoisen aikuiskoulutuksen, sivistys- ja kulttuuritoiminnan toteuttaminen sekä marxilaisen keskustelun ja tutkimuksen edistäminen. Keskeisinä periaatteina ovat maailmanlaajuinen solidaarisuus, sosiaalinen ja taloudellinen oikeudenmukaisuus, demokratia sekä rauhan, humanismin ja sosialismin aatteet.

TALOUS JA HALLINTO

Sivistysliiton toimintaan haetaan avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä opintokeskusta ylläpitävien järjestöjen sivistystyöhön ja kulttuuritoimintaan sekä huomioidaan mahdollisuudet hankekohtaisten avustusten hakemiseen muilta tahoilta. Liiton oma varainhankinta koostuu pääasiassa julkaisutoiminnasta ja välitysmyynnistä saaduista tuloista sekä jäsenjärjestöjen maksamista jäsenmaksuista.

Opintokeskuksen toiminta rahoitetaan vapaan sivistystyön lakiin perustuvalla valtionosuudella ja opintotoiminnan järjestämisestä saatavista tuotoista muodostuvalla omarahoituksella.

Kartoitetaan vuoden 2018 alussa sivistysliiton ja opintokeskuksen työntekijöiden työtehtävät ja toimenkuvat. Kartoituksen perusteella laaditaan henkilöstösuunnitelma.

Suurimmat menoerät ovat aineistotuotannon ja erillisten hankkeiden toteutuksesta, opinto- ja kulttuuritilaisuuksien järjestämisestä ja toiminnan ylläpidosta aiheutuvat kulut.

Kevään aikana päivitetään opintokeskuksen johtosääntö, jolla parannetaan päätösten valmistelun kollektiivisuutta, lisätään tiedonkulkua ja demokratiaa päätöksenteossa sekä vahvistetaan jäsenjärjestöjen mahdollisuuksia osallistua liiton toimintaan.

Pirkanmaan aluejärjestön ja muiden mahdollisten aluejärjestöjen toiminnan kehittämiselle alueellisena ohjaus- ja palveluyksikkönä hankitaan toimintaedellytyksiä ja varoja. Lisäksi eri paikkakunnilla opintotoimintaa järjestäviä yhteisöjä kannustetaan yhteistyöhön DSL:n kanssa, edellyttäen, että toiminta on sopusoinnussa DSL:n periaatteiden kanssa.

SIVISTYS- JA KULTTUURITOIMINTA

Sivistys- ja kulttuuritoiminnan toteuttamiseksi liitto perustaa erityisiä hankkeita, järjestää opinto-, keskustelu- ja kulttuuritilaisuuksia, tukee pienryhmien opintotoimintaa sekä harjoittaa tutkimus- ja julkaisutoimintaa. Hankkeita varten perustetaan työryhmiä, joiden toimintaan kutsutaan mukaan eri aloilla toimijoita ja jäsen- ja yhteistoimintajärjestöjen edustajia.

KANSALAISVAIKUTTAMINEN

Hyödynnetään Hakevan toiminnan väylä kansanvaltaistumiseen -hankkeen tuottamia aineistoja ja kokemuksia siten, että syrjäytettyjen ja vetäytyvien kansalaisyhteiskuntaan osallistumisen opintotoiminnan ohella sosiaalityön ulottuvuudet ovat mukana. Sivistetään oppijoita niin, että kasvatustavoitteena on ihmissuhteiden tasa-arvon lähtökohdista tiedostava, toimintakykyinen ja päihdyttävistä aineista vapaa ihminen.

DSL osallistuu mahdollisuuksien mukaan sosiaalifoorumien järjestelyihin: Suomen sosiaalifoorumi on Helsingissä 21.-22.4.2018 ja paikallisia foorumeja järjestetään ainakin Tampereella, Oulussa ja Turussa.

Sosiaaliturvan kysymysten, sote- ja kuntarakenneuudistuksen käsittelyä jatketaan ja kehitetään sosiaalineuvonta- ja opastuspalvelujen tuottamisella. Tavoitteena on laajentaa palveluja useammille paikkakunnille. Tässä hyödynnetään kesällä 2016 muodostettua vertaisneuvonnan verkostoa, jossa on mukana toimijoita useilta aloilta kuten päihde- ja kriminaalihuolto, mielenterveys, asuminen, velkavaikeudet ja vammaisten oikeudet.

Selviytymispankki.fi -sivuston ylläpitämisellä tarjotaan neuvontatoimintaan aineistoja ja työkaluja. Sivuston käyttöä ja sen jatkokehittelyä varten järjestetään mahdollisuuksien mukaan koulutustilaisuuksia eri paikkakunnilla. Tavoitteena on järjestöllisen sivistystyön avulla kartuttaa tietoja sosiaalistaloudellisista oikeuksista ja etuuksista sekä niiden hakemisesta. Tällä vahvistetaan kansalaisyhteiskunnan toimijoiden valmiuksia osallistua ja vaikuttaa oikeuksiensa puolustamiseen ja kehittämiseen. Lisäksi selvitetään hyvinvointivaltion etuuksiin ja palveluihin tehtyjä heikennyksiä ja listataan niitä mahdollisuuksien mukaan sivustolle.

DSL kannustaa osallistumaan Joukkovoima-verkoston toimintaan.

MONIARVOINEN SUOMI

DSL toteuttaa monikulttuurisuutta ja hyviä etnisiä suhteita edistäviä hankkeita, joiden tavoitteena on lisätä kansalaisten keskuudessa humaania ja kansainvälistä ajattelutapaa, tasa-arvoa, moniarvoisuutta ja solidaarisuutta, koska useissa maissa fasistiset liikkeet vahvistuvat.

DSL on mukana kansanopistojen ja opintokeskusten Kotoutumisvalmiuksien tukeminen ja osallistavat opintopolut maahanmuuttajille -yhteishankkeessa. Hankkeessa suunnitellaan koulutusmalli, jossa kansanopistot ja opintokeskukset toteuttavat yhdessä koulutusta maahanmuuttajille. Koulutusmallia pilotoidaan vuoden 2018 aikana. Hankkeen pohjalta kehitetään myös DSL:n omaa maahanmuuttajille suunnattua koulutusta.

DSL on jäsenenä Rasmus-verkostossa ja osallistuu sen toimintaan. DSL osallistuu mahdollisuuksien mukaan Kepan järjestämiin tapahtumiin eri puolilla Suomea esimerkiksi Mahdollisuuksien tori – tapahtumiin sekä Maailma kylässä -festivaaliin.

KANSAINVÄLINEN VAIKUTTAMINEN JA RAUHAN KASVATUSTYÖ

Kansainvälisen politiikan opinto- ja tutkimustoiminnassa keskeisellä sijalla ovat Euroopan unionin kehitykseen, kansainvälisiin taloussuhteisiin, mm. vapaakauppasopimukset (TTIP, TiSA ja CETA), ja militarismiin liittyvät aiheet. Erityisesti tarkastellaan Brexitin vaikutuksia koko Euroopalle.

DSL osallistuu rauhanliikkeen kanssa järjestettäviin Naton ja sodan vastaisiin tapahtumiin. Herätetään presidentinvaalien yhteydessä keskustelua Natosta. Erityisesti käsitellään Naton läsnäoloa Itämerellä ja Pohjois-Euroopassa. Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan eri maiden puolesta järjestettävään solidaarisuustoimintaan.

MARXILAISUUS – KANSALAISYHTEISKUNTA – DEMOKRATIAKASVATUS

Kehitetään marxilaista tutkimusta edistävää yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden, opiskelijoiden, tutkimuslaitosten, järjestöjen ja kansalaisliikkeiden kanssa kansainväliset yhteistyömahdollisuudet huomioiden. DSL:n täysjäsenyys Transform! Europe -verkostossa antaa mahdollisuuksia yhteistyön syventämiseen muiden Euroopassa vaikuttavien marxilaisten ja vasemmistolaisten tutkimus- ja sivistysjärjestöjen kanssa.

Marxin syntymän 200 vuotta (2018) merkeissä toteutetaan yhteistyöhanke Rosa Luxemburg-säätiön kanssa ja lähestytään asiassa myös muita tahoja, kuten Karl Marx – seuraa. Järjestetään kolme Marx 200 -seminaaria: 17.3. Turussa, 7.4. Helsingissä ja 5.5. Tampereella.

Marx-opiston talvi- ja kesätapaamisten välillä järjestetään marxilaisuutta käsitteleviä seminaareja, verkko-opintoja ja tuetaan paikallista opintotoimintaa. Marx-opiston kaksipäiväinen talvitapaaminen järjestetään 3.-4.2.2018 ja kolmipäiväinen kesätapaaminen elokuussa 2018. Tapaamisten ja muun opintotoiminnan pohjalta kerätään opintomateriaalia marxilaisuuden perusteiden opiskeluun.

Tuetaan marxilaisuuden opiskelua myös ammattiyhdistysliikkeen näkökulmasta ja työväensivistystyö huomioiden. Yhteistoiminnan kehittäminen ay-liikkeen paikallisten järjestöjen kanssa on tässä suhteessa ensiarvoisen tärkeää.

Julkaistaan Seppo Ruotsalaisen teos Vieraantunut ja luovutettu työ uutena painoksena sekä sähköisesti liiton kotisivuilla.

KOHTUUTALOUS – YMPÄRISTÖKASVATUS

Ajankohtaisiksi aiheiksi ovat nousseet Degrowth eli kohtuutalous ja -ajattelu sekä ns. Vihreä uusjako käsitteet, joilla haetaan vaihtoehtoisia talouden ja ympäristön toimintamalleja. Järjestetään mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä muiden tahojen kanssa kohtuutta käsittelevää opintotoimintaa.

Jatketaan keskustelua ympäristöllisestä oikeudenmukaisuudesta ja kannustetaan paikallisia järjestöjä selvittämään ympäristönsä tilaa sekä kustannusten kohdentumista ympäristönsuojelussa. Näin toteutetaan ’ekologisen jalanjäljen’ käsittelyä myös paikallisella tasolla. Mahdollisuuksien mukaan päivitetään kestävän kehityksen opintoaineisto.

HISTORIA

Järjestetään mahdollisuuksien mukaan kansalaissotaa (1918) käsitteleviä tilaisuuksia ja tapahtumia.

Järjestetään tilaisuuksia DSL:n vuoden 2017 lopulla julkaiseman vuosikirjan pohjalta, minkä aiheet käsittelevät työväensivistystyön ja DSL:n historiaa.

DSL tukee työväenliikkeen historiaa ja kulttuuriperinnettä tutkivien opintoryhmien toimintaa ja niiden tuotosten julkaisua sekä kulttuuritilaisuuksien järjestämistä. Liitto ohjaa työväenliikettä käsitteleviä julkaisuja ja järjestöjen aineistoja tallennettavaksi Kansan Arkistoon.

KULTTUURI- JA TAIDEKASVATUS

Liitto tukee piirissään toimivien kansanperinnettä, kätten taitoja, kirjallisuutta, esiintymistaitoa, musiikkia, teatteria ja tanssia harjoittavien ryhmien toimintaa. Järjestetään teatterimatkoja ja tuetaan valokuva- ja taidenäyttelyiden järjestämistä.

Jatketaan Maanantai-klubi nimisiä tapahtumia Helsingissä ja Tampereella sekä kannustetaan vastaavanlaisten avointen keskustelu- ja kulttuurifoorumien järjestämiseen myös muilla paikkakunnilla.

Tornion Järjestöyhdistyksen kanssa jatketaan kehitysvammaisten nuorten kulttuuri- ja taidekurssien järjestämistä.

DSL osallistuu mahdollisuuksien mukaan Työväenkirjallisuuden päiville Tampereella syyskuussa ja Stadin työväenkirjallisuuspäiville marraskuussa 2018.

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO JA TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT OPINNOT

DSL tukee elämänkatsomustietoa käsittelevien pienryhmien toimintaa, järjestää aiheesta luento- ja keskustelutilaisuuksia ja ohjaajakoulutusta. Kehitetään filosofian opiskelutoimintaa erityisesti nuorten keskuudessa.

Järjestetään liikuntaa, ravitsemustietoa, terveyttä ja ikääntymisen vaikutuksia käsitteleviä opintotilaisuuksia. Tuetaan vammaisten kuntoutuskoulutusta ja vammaisryhmien omaehtoista opinto- ja harrastustoimintaa. Järjestetään elämänhallintakoulutusta sekä raittiita elämäntapoja ja päihdepolitiikkaa käsitteleviä avoimia luento- ja keskustelutilaisuuksia.

JÄRJESTÖKOULUTUS

DSL toteuttaa järjestöissä ja kansalaisliikkeissä toimiville henkilöille järjestötoiminta- ja järjestöohjaajakoulutusta. Koulutuksessa käsitellään muun muassa järjestöjen opinto- ja koulutustoimintaa, järjestöjen asemaa yhteiskunnassa, lainsäädäntöä, luottamushenkilöiden tehtäviä, taloudenhoitoa, viestintää ja markkinointia sekä tietojenkäsittelyä. Toimintakauden aikana toteutetaan myös järjestöjen kotisivujen päivityskoulutuksia.

DSL on mukana Opintokeskukset ry:n Järjestökasvatus-hankkeessa, jossa tuotetaan yhteiskuntaopin opettajille opetusaineistoja.

OPINTOKESKUSTOIMINTA

”DSL:n opintokeskuksen koulutustehtävä perustuu rauhan, kansainvälisyyden, humanismin, demokratian sekä marxismin ja sosialismin aatteisiin. Koulutus ja opintokerhot edistävät kykyä toimia yhteisöissä, syventävät valtiollista ja yhteiskunnallista tietoisuutta kansanvaltaisuuden edistämiseksi sekä kohottavat yleistä sivistystasoa. Koulutuksien sisällöissä painottuvat yhteiskunnalliset aineet ja järjestökoulutus, monikulttuurisuus ja kulttuuri sekä ohjaaja- ja johtamiskoulutus.”

Opintokerhotoimintaa jatketaan ja kehitetään. Kevään aikana päivitetään opintokeskuksen johtosääntö. Tavoitteena on kerhojen (pienryhmien) vetäjien taitojen ja oppimistulosten arvioinnin parantaminen ja sen yhteydessä Paulo Freiren pedagogiikkaan perehtyminen.

JULKAISUTOIMINTA

DSL tukee Utopia-työnimellä valmisteltavan kirjan julkaisua.

DSL julkaisee loppuvuodesta 2018 vuosikirjan, johon kirjoitukset kootaan vuoden aikana järjestettyjen koulutusten ja seminaarien aiheista.

DSL toteuttaa vuoden aikana uuden sivistys- ja kulttuuritoimintaa palvelevan verkkojulkaisun.

Koulutusten painopisteet

Opintotilaisuudet ja kurssit keskitetään neljään alaan ja niiden keskinäisissä suhteissa toteutetaan seuraavaa jakoa:

 • Yhteiskunnallisten aineiden ala 40 % kaikista koulutuksista
  – sisältää: kansalais- ja järjestötoiminta, sosiaalitieteet, politiikka ja politiikkatieteet, oikeuskäytäntö ja oikeustieteet
 • Kulttuuriala 30 %
  – sisältää: maahanmuuttajakoulutukset, kädentaidot, viestintä ja informaatioala, taiteet ja muu kulttuuriala
 • Humanistinen ja kasvatusala 20 %
  – sisältää: historia, filosofia, psykologia, nuorisotyö, opetus- ja kasvatustyö sekä ohjaajakoulutus
 • Terveyttä ja hyvinvointia edistävät koulutukset 10 %
  – sisältää: liikunta ja ravitsemusala

Opintokerhotoiminnan painopisteet jakautuvat:

 • Yhteiskunnallisten aineiden ala 40 %
 • Kulttuuriala 40 %
 • Humanistinen ja kasvatusala 10 %
 • Terveyttä ja hyvinvointia edistävät koulutukset 10 %

Liitto tuottaa ja välittää opintoryhmille opintoaineistoja ja oheismateriaalia sekä avustaa opinto- ja kulttuuritilaisuuksien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Julkaistaan uutta materiaalia opintotilaisuuksien ja -kerhojen järjestämisestä painotuotteina sekä sähköisenä opintokeskuksen kotisivuilla.

DSL järjestää julkaisemiensa kirjojen esittelytilaisuuksia ja lukijatapaamisia sekä liiton esittely- ja myyntipisteitä yhteistoimintajärjestöjen ja kansalaisliikkeiden tilaisuuksissa.

Opintokeskus välittää opintoryhmille vapaan sivistystyön lain mukaista tukea opintotoimintaan sekä järjestää yksin ja yhdessä jäsen-, yhteistoiminta- ja kansalaisjärjestöjen kanssa luento- ja kurssitoimintaa sekä opinto-ohjaajakoulutusta.

DSL pitää säännöllistä yhteyttä jäsen- ja yhteistoimintajärjestöihin sekä piirissään toimiviin opintoryhmiin ja huomioi näiden esitykset toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Yhteistoimintaa parannetaan kehittämällä alueellisia ja valtakunnallisia toimintaverkostoja.

Opintokeskukset ry:n ja Vapaa sivistystyö ry:n kautta DSL osallistuu yhteiseen sivistyspoliittiseen edunvalvontaan sekä kehittämis-, koulutus- ja tiedotustoimintaan. Jäsen- ja yhteistyöjärjestöjen kouluttajia ohjataan osallistumaan vapaan sivistystyön osaamista ja pätevyyttä kehittäviin koulutuksiin.

Liiton omien kotisivujen – www.desili.fi – kehittämistyötä jatketaan. Tavoitteena on lisätä verkosta saatavia opintoaineistoja, parantaa sivujen ja sähköisten palveluiden käytettävyyttä sekä uudistaa sivujen ulkoasu. Myös aluejärjestön ja opintojärjestöjen esiintyminen liiton sivuilla selvitetään.

Toimintasuunnitelmaa täydennetään toimintakalenterilla, jolla helpotetaan toiminnan seurantaa ja kehittämistä ja joka julkaistaan myös liiton kotisivuilla.

WordPress theme: Kippis 1.15